tiền

HĐND cấp tỉnh quyết định việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ của ngân sách các cấp ở địa phương. Ảnh: TL.

Cử tri tỉnh Thái Bình cho rằng việc phân bổ ngân sách cho hoạt động của các tổ chức chính trị, xã hội ở các xã, thị trấn như hiện nay đều bằng nhau và chưa phù hợp. Do đó, đề nghị Nhà nước, các cấp có thẩm quyền xem xét nên phân bổ kinh phí hoạt động theo quy mô cấp xã cho phù hợp hơn.

Bộ Tài chính cho biết, theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Điều 9 và Điều 10 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ, kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn địa phương và kinh phí hỗ trợ cho các tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp trên địa bàn địa phương (khi các tổ chức này được Nhà nước giao nhiệm vụ) thuộc nhiệm vụ chi thường xuyên của ngân sách địa phương.

Theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, HĐND cấp tỉnh có thẩm quyền quyết định việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ của ngân sách các cấp ở địa phương và các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách địa phương.

Căn cứ các quy định trên, đề nghị UBND tỉnh Thái Bình nghiên cứu, trình HĐND tỉnh quyết định việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách cấp xã đảm bảo phù hợp với hoạt động của các tổ chức chính trị, xã hội ở các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh./.

Minh Anh