Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Nỗ lực vượt bậc, thu NSNN vượt 5,9% dự toán 2017

Ngay từ đầu năm, Bộ Tài chính đã chỉ đạo ngành Thuế, Hải quan tập trung tổ chức thực hiện tốt các luật thuế và nhiệm vụ thu NSNN năm 2017. Tại thời điểm tháng 10/2017, trên cơ sở đánh giá sơ bộ về thu NSNN của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tập đoàn, tổng công ty lớn, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ trình Quốc hội đánh giá thu NSNN năm 2017 vượt khoảng 27,3 nghìn tỷ đồng (2,3%).

Đến ngày 31/12/2017, thu cân đối NSNN ước đạt khoảng 1.283,2 nghìn tỷ đồng, vượt 71 nghìn tỷ đồng, tăng 5,9% so dự toán, tăng 43,7 nghìn tỷ đồng so số báo cáo Quốc hội đạt mức động viên 25,6% so GDP; trong đó, thuế phí 21% GDP.

Về chi NSNN, triển khai nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ngay từ đầu năm Bộ Tài chính đã ban hành văn bản hướng dẫn các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tổ chức triển khai thực hiện dự toán chi NSNN năm 2017 chặt chẽ, tiết kiệm, đúng chính sách, chế độ và dự toán được giao, hạn chế tối đa đề nghị bổ sung hoặc ứng trước dự toán ngân sách năm sau... Nhờ vậy, công tác điều hành chi NSNN được thực hiện chủ động, tích cực. Các nhiệm vụ chi ngân sách được đảm bảo theo dự toán, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ kinh tế, chính trị của các đơn vị sử dụng ngân sách.

Năm 2018:
Phấn đấu thu NSNN vượt 3% dự toán

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, mặc dù những kết quả đạt được trong năm 2017 là tích cực, toàn diện, tuy nhiên nhiệm vụ của năm 2018 và các năm còn lại của kế hoạch 2016 - 2020 còn rất nặng nề. Về ngân sách nhà nước (NSNN), dự toán thu từ khu vực sản xuất kinh doanh năm 2018 tăng 12,5% so với ước thực hiện 2017, cao hơn so với mục tiêu tăng trưởng kinh tế cộng với lạm phát. Trong điều kiện thuế nhập khẩu tiếp tục giảm sâu, sản lượng khai thác dầu thô giảm, đồng thời tiếp tục cơ cấu lại chi NSNN, đảm bảo chi trả nợ, tăng tỷ trọng chi đầu tư, do vậy dự toán chi thường xuyên phải bố trí chặt chẽ.
Định hướng thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện chính sách thu theo hướng mở rộng cơ sở thu, hạn chế tối đa các chính sách miễn giảm, giãn thuế trong chính sách về kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính thuế, hải quan, tạo thuận lợi cho kinh doanh và cạnh tranh lành mạnh. Tăng cường quản lý chống thất thu NSNN.
Về chi NSNN, cơ cấu chi được cơ cấu lại theo hướng tăng tỷ trọng chi đầu tư, giảm tỷ trọng chi thường xuyên, tăng cường vận dụng các nguyên tắc thị trường trong quản lý chi tiêu, từng bước tính đúng, tính đủ chi phí vào giá dịch vụ sự nghiệp công, trên cơ sở đó cơ cấu lại NSNN trong từng ngành, từng lĩnh vực.
Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của năm 2018, rất cần có sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương trong triển khai quyết liệt các giải pháp của Chính phủ ngay từ đầu năm, phấn đấu thu NSNN cả năm vượt khoảng 3% dự toán, giữ bội chi NSNN ở mức không quá 3,7% GDP, tăng cường kỷ luật kỷ cương tài chính, quản lý nợ công an toàn bền vững.
(Lược ghi ý kiến của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 28/12/2017). H.Y

Bội chi NSNN năm 2017 được điều hành trong phạm vi dự toán Quốc hội quyết định (ước bằng 3,42%GDP kế hoạch, bằng khoảng 3,48% GDP thực hiện). Tổng mức vay của NSNN (bao gồm vay để bù đắp bội chi và vay để trả nợ gốc) ước thực hiện thấp hơn dự toán Quốc hội (do giảm vay của ngân sách địa phương), góp phần tích cực giảm nợ công.

Năm 2018 vẫn duy trì chính sách tài khóa thận trọng

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2018, Bộ Tài chính tiếp tục điều hành chính sách tài khóa thận trọng; phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ, tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; quyết liệt công tác thu ngân sách; quản lý chi ngân sách chặt chẽ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính.

Theo đó, sẽ bám sát Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 07-NQ/TW về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại NSNN và nợ công theo hướng an toàn, bền vững, tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chính sách pháp luật về thuế theo hướng cơ cấu lại nguồn, đảm bảo tính trung lập của thuế, tăng cường vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương.

Đồng thời, tăng cường công tác thu, tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc quản lý thu, nhất là khu vực kinh tế phi chính thức, mở rộng cơ sở thuế, quản lý chặt chẽ giá tính thuế; chống thất thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế; giảm tỷ lệ nợ đọng thuế xuống dưới 5% tổng thu NSNN; phấn đấu tăng thu ngân sách 3% so với dự toán Quốc hội giao.

Năm 2018, Bộ Tài chính tiếp tục tổ chức điều hành dự toán chi NSNN tích cực, chủ động, chặt chẽ, tiết kiệm, đúng dự toán được giao và khả năng thu NSNN; hạn chế mua sắm ô tô công và trang thiết bị đắt tiền, hạn chế chi ứng trước và chuyển nguồn dự toán sang năm sau; giữ bội chi NSNN trong phạm vi Quốc hội đã quyết định (3,7% GDP); phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi để giảm bội chi NSNN. Đồng thời, Bộ Tài chính triển khai huy động vốn theo kế hoạch; tập trung phát hành TPCP kỳ hạn dài; phấn đấu đến cuối năm 2018, dư nợ công khoảng 63,9% GDP, nợ chính phủ khoảng 52,5% GDP, nợ nước ngoài của quốc gia khoảng 47,6%. Tiếp tục thực hiện cơ cấu lại danh mục nợ công theo hướng bền vững.

Bên cạnh nhóm giải pháp về điều hành chính sách tài khóa, Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa trong lĩnh vực tài chính, trọng tâm là lĩnh vực thuế, hải quan, KBNN, góp phần tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đồng thời, tăng cường quản lý tài chính doanh nghiệp, đẩy mạnh tái cấu trúc, cổ phần hóa DNNN theo tinh thần nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII); đẩy mạnh đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công lập, giá dịch vụ công theo tinh thần Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 (khóa XII); tiếp tục thực hiện siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính trong xây dựng pháp luật, thực thi công vụ; đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, giảm đầu mối, tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ; kiện toàn đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

Năm 2018 là năm thứ hai của thời kỳ ổn định NSNN giai đoạn 2017 - 2020 và là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) và Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn (2016 – 2020). Do đó, toàn ngành Tài chính sẽ phải quyết tâm cao, nỗ lực phấn đấu nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - NSNN đề ra.

Ông Bùi Văn Nam - Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế:
Sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ thu năm 2018

A NAm


Vừa qua, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán NSNN năm 2018. Theo đó, để hoàn thành dự toán thu ngân sách được giao cho ngành Thuế là thách thức rất lớn trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội trong và ngoài nước có nhiều diễn biến phức tạp. Để đảm bảo hoàn thành yêu cầu đặt ra, Tổng cục Thuế đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2018 là: triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thu NSNN, tập trung chống gian lận thuế, phấn đấu giảm tỷ lệ nợ đọng thuế dưới mức 5% tổng thu ngân sách. Cơ quan thuế sẽ triển khai nhiệm vụ xây dựng thể chế, tiếp tục rà soát các sắc thuế để bảo đảm công bằng, chú trọng hiệu quả thu thuế. Trong đó, tập trung vào các đề án lớn như: Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi bổ sung các Luật thuế GTGT, TTĐB, TNDN, TNCN, tài nguyên; nghị định sửa đổi bổ sung về hóa đơn, trong đó có nội dung về hóa đơn điện tử.
Ngành Thuế tiếp tục báo cáo Bộ Tài chính, kiến nghị Quốc hội xem xét ban hành nghị quyết xóa bỏ một số khoản nợ khó đòi, nợ dây dưa nhiều năm trên cơ sở phân loại rõ ràng các khoản nợ để làm lành mạnh hóa nền tài chính quốc gia. Trên cơ sở kết quả cải cách hệ thống thuế đã đạt được, toàn ngành sẽ tích cực phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền, đồng thời tiếp tục triển khai kế hoạch cải cách giai đoạn 2016 - 2020 để đẩy mạnh tiến trình cải cách, hiện đại hoá công tác thuế theo đúng lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Cùng với nỗ lực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế; tiếp tục sửa đổi bổ sung các quy trình, quy chế; cơ quan thuế các cấp sẽ tăng cường kỷ luật, kỷ cương nội ngành, đổi mới phương pháp làm việc, chấn chỉnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ.
Bước sang năm 2018, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo nền móng vững chắc cho cả giai đoạn ổn định ngân sách 2018 - 2020, góp phần phát huy và tô đẹp thêm truyền thống vẻ vang của ngành. PV

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn:
Tạo thuận lợi cho DN xuất nhập khẩu và tăng thu ngân sách

A cẩn


Trên cơ sở Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2018 và chỉ đạo của Bộ Tài chính, cơ quan hải quan sẽ phải triển khai trong các đơn vị, các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện ngay từ tháng đầu năm.
Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên là tiếp tục cải cách hiện đại hóa, nâng cao hiệu quả quản lý hải quan; đồng thời tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) phát triển.
Cơ quan hải quan sẽ tập trung vào mở rộng quản lý tự động ở khu vực cảng biển và cảng hàng không, rút ngắn thời gian thông quan và làm thủ tục nhận hàng của doanh nghiệp (DN), cũng như nâng cao hiệu quả quản lý.
Thứ hai là tham mưu cho Bộ Tài chính và Chính phủ các giải pháp để đẩy mạnh cải cách về kiểm tra chuyên ngành (KTCN). Đẩy mạnh một cửa quốc gia và một cửa ASEAN, kết nối giảm thủ tục của các bộ, ngành; tiếp tục hoàn thiện, nâng cao các chương trình về thủ tục hải quan và thông quan theo hướng 100% khai thủ tục hải quan mọi lúc, mọi nơi và nộp thuế gần 100% mọi lúc, mọi nơi thông qua phương tiện điện tử, kết nối giữa DN - ngân hàng - kho bạc - cơ quan hải quan.
Nhiệm vụ trọng tâm sẽ được cơ quan hải quan coi trọng nữa là tổ chức thu thuế đối với hàng hóa XNK, phấn đấu thu đạt xấp xỉ 295.000 tỷ đồng (tăng 4 - 5%) so với chỉ tiêu của Quốc hội giao là 283.000 tỷ đồng.
Chủ trương của Tổng cục Hải quan năm 2018 là bằng các biện pháp, giải pháp triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm như cải cách hiện đại hóa tạo thuận lợi cho DN; đồng thời trong nội ngành tiếp tục chống thất thu về giá, xuất xứ hàng hóa, mã số thuế suất, chủng loại, chỉ ra từng đơn vị, DN, cá nhân; áp dụng giải pháp công nghệ trong quản lý. Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành, kiểm tra công vụ...

Song Linh (lược ghi)


Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Nguyễn Hồng Hà:
Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm

A Hà


Bước sang năm 2018, với mục tiêu và phương châm hành động: “Tập trung nguồn lực thực hiện thành công Chiến lược phát triển KBNN; đẩy mạnh cải cách và hiện đại hóa theo định hướng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; thực hiện tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao”, KBNN đã quán triệt tới từng đơn vị KBNN phải xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện.
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018, KBNN đã đề nghị thủ trưởng các đơn vị thuộc KBNN chỉ đạo và động viên cán bộ, công chức trong đơn vị nỗ lực cố gắng, tập trung cao độ trí tuệ và tinh thần trách nhiệm tham mưu cho lãnh đạo KBNN trong việc xây dựng cơ chế, chính sách; tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương để toàn hệ thống hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra.
Đối với các KBNN tỉnh, thành phố cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu tổ chức tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN, đồng thời thực hiện điều tiết cho các cấp ngân sách đảm bảo chính xác, đúng quy định. Kiểm soát thanh toán các khoản chi theo đúng quy định; đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân, tránh dồn vào dịp cuối năm.
Năm 2018 là năm các văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác kiểm soát chi của KBNN được sửa đổi đồng bộ theo nghị định quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN. Vì vậy, KBNN các tỉnh, thành phố cần phải bám sát hướng dẫn của KBNN Trung ương, thường xuyên theo dõi, cập nhật các văn bản chế độ mới để triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định. Bên cạnh đó, phải chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong quản lý, kiểm soát thu chi ngân sách gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng.
Nhiệm vụ năm 2018 cũng như các năm tiếp theo của hệ thống KBNN là hết sức nặng nề. Song với truyền thống đoàn kết, nhất trí và tinh thần trách nhiệm cao của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức hệ thống KBNN, tôi tin tưởng rằng toàn hệ thống sẽ vượt qua những khó khăn, thách thức để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ mà Chính phủ và Bộ Tài chính đã giao cho hệ thống KBNN.

Hạnh Thảo (ghi)


Ông Đỗ Việt Đức - Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước:
Chủ động chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm

A Đức


Năm 2018, dự báo nền kinh tế nước ta vẫn còn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, ngay từ những ngày đầu năm, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) tập trung tăng cường công tác quản lý nhà nước về dự trữ quốc gia (DTQG); phối hợp chặt chẽ kịp thời với các bộ, ngành quản lý hàng DTQG và các đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện kế hoạch năm 2018 được giao; tăng cường công tác quản lý chất lượng hàng DTQG; thanh tra, kiểm tra công tác nhập, xuất, bảo quản hàng DTQG tại các đơn vị trực tiếp bảo quản hàng DTQG, đảm bảo hàng DTQG luôn sẵn sàng, chủ động xuất cấp khi có tình huống đột xuất phát sinh.
Về công tác quản lý nội ngành, Tổng cục DTNN tập trung chỉ đạo các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện kế hoạch, đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao; chủ động xuất cấp hàng DTQG theo đúng quyết định của cấp có thẩm quyền; phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị được hỗ trợ để tổ chức giao hàng được kịp thời, đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, đúng đối tượng.
Nhiệm vụ đặt ra cho ngành DTQG trong năm 2018 và các năm tiếp theo là hết sức nặng nề, song với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính, sự phối hợp giúp đỡ của các bộ, ban ngành và địa phương; công chức, viên chức toàn ngành DTNN với truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới và sáng tạo, quyết tâm phấn đấu và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần hoàn thành xuất sắc các mục tiêu nhiệm vụ ngành Tài chính năm 2018.

Hồng Sâm (ghi)

Minh Anh