Tổng cục Thuế sẽ cung cấp thêm 52 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4

Tổng cục Thuế sẽ cung cấp thêm 52 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4. Ảnh: Đức Minh

285 dịch vụ lên Cổng dịch vụ công quốc gia

Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG) được thiết lập tại một địa chỉ duy nhất để công khai, minh bạch các thông tin liên quan về thủ tục hành chính và cung cấp, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công theo nhu cầu sử dụng, phù hợp với từng đối tượng.

Bộ Tài chính luôn xác định đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) là ưu tiên số 1 trong quá trình xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số, để tiết giảm chi phí, tiết kiệm thời gian cho người dân, doanh nghiệp, công khai và minh bạch về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Với mục tiêu vừa tập trung phòng chống dịch, kiên quyết không để lây lan, vừa nỗ lực cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ góp phần vào thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Bộ Tài chính đã ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin (CNTT) trong giải quyết công việc; đồng thời tích cực tuyên truyền khuyến khích người dân sử dụng DVCTT.

Bộ Tài chính cho biết, tính đến tháng 5/2021, tổng số thủ tục hành chính (TTHC) và DVCTT thuộc lĩnh vực của bộ là 895. Trong đó số DVCTT (gọi tắt là dịch vụ) mức độ 1 là 94 (tỷ lệ 10,5%); số dịch vụ mức độ 2 là 281 (tỷ lệ 31,3%); số dịch vụ mức độ 3 là 80 (tỷ lệ 8,9%); số dịch vụ mức độ 4 là 440 (tỷ lệ 49,1%). Tổng số dịch vụ mức độ 3, 4 là 520 (tỷ lệ 58,1%). Tổng số hồ sơ trực tuyến tính đến hết tháng 5/2021 hơn 33.662.429 hồ sơ.

Tính đến hết tháng 5/2021, Bộ Tài chính cũng đã hoàn thành kết nối, tích hợp 285/520 dịch vụ mức độ 3, 4 trên Cổng DVCQG, đạt tỷ lệ 55%, trong đó Tổng cục Thuế 150 dịch vụ, Tổng cục Hải quan 72 dịch vụ, Kho bạc Nhà nước 7 dịch vụ, cơ quan Bộ Tài chính 56 dịch vụ.

Sẽ cung cấp thêm 76 dịch vụ mức độ 3, 4

Theo quy định tại Điều 21 của Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ, các TTHC, nhóm TTHC (gọi tắt là thủ tục) được ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử nếu đáp ứng ít nhất một loại tiêu chí dưới đây: Những thủ tục có số lượng hồ sơ phát sinh nhiều, tần suất giao dịch lớn; thủ tục có các thành phần hồ sơ, dữ liệu đầu vào đã được cơ quan nhà nước số hóa và sẵn sàng cho việc kết nối, chia sẻ; thủ tục có nhiều thành phần hồ sơ, dung lượng hồ sơ điện tử thực hiện là thủ tục lớn; nhóm là thủ tục có liên quan đến nhau thuộc thẩm quyền giải quyết của nhiều bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương; nhóm thủ tục liên quan đến thẩm quyền giải quyết của nhiều đơn vị trong bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương; thủ tục, nhóm thủ tục ưu tiên triển khai trên môi trường điện tử theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trên cơ sở quy định tại Nghị định số 45/NĐ-CP và kết quả rà soát của các đơn vị, trong năm 2021, Bộ Tài chính sẽ cung cấp thêm 76 dịch vụ mức độ 3, 4 (trong đó có 19 dịch vụ mức độ 3 và 57 dịch vụ mức độ 4) và tích hợp thêm 31 dịch vụ lên Cổng DVCQG.

Cụ thể, Tổng cục Thuế sẽ cung cấp thêm 52 dịch vụ mức độ 3, 4 gồm 19 DVC mức độ 3 và 33 DVC mức độ 4 (trong đó xây dựng mới 22 dịch vụ và nâng cấp 11 dịch vụ từ mức độ 3) và tích hợp 3 dịch vụ lên Cổng DVCQG. Số thủ tục chưa đủ điều kiện để cung cấp thành dịch vụ mức độ 4 là 121 thủ tục do số lượng hồ sơ phát sinh ít, nhiều thủ tục có kèm theo những hồ sơ, giấy tờ gốc hoặc có công chứng, chứng thực gửi kèm.

Tổng cục Hải quan sẽ xây dựng thêm mới 22 dịch vụ mức độ 4 và tích hợp 26 dịch vụ lên Cổng DVCQG. Số TTHC chưa đủ điều kiện để cung cấp thành dịch vụ mức độ 4 là 35 thủ tục do các thủ tục này phát sinh hồ sơ rất ít, hoặc không hiệu quả do đối tượng sử dụng là cư dân biên giới hoặc người nước ngoài, hoặc do bộ, ngành khác thực hiện.

Kho bạc Nhà nước cũng sẽ cung cấp thêm 2 dịch vụ mức độ 4 và tích hợp 2 dịch vụ lên Cổng DVCQG. Đến hết năm 2021, Kho bạc Nhà nước sẽ hoàn thành cung cấp 100% các thủ tục thành dịch vụ mức độ 4 và tích hợp lên Cổng DVCQG.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ không cung cấp thêm dịch vụ mức độ 4 và tích hợp 11 dịch vụ lên Cổng DVCQG trong năm 2021. Số thủ tục chưa đủ điều kiện để cung cấp thành dịch vụ mức độ 4 là 47 thủ tục. Hiện nay, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang rà soát, đánh giá danh mục các thủ tục được ban hành theo Quyết định số 12/QĐ-BTC ngày 7/1/2021 đảm bảo theo quy định tại Điều 21 của Nghị định số 45 của Chính phủ để cung cấp dịch vụ mức độ 3, 4 trong năm 2021.

Đối với lĩnh vực tài chính chung, cơ quan Bộ Tài chính sẽ không cung cấp thêm dịch vụ mức độ 4. Số TTHC chưa đủ điều kiện để cung cấp thành dịch vụ mức độ 4 là 199 thủ tục do không phát sinh hồ sơ hoặc phát sinh rất ít, nhiều thủ tục liên quan đến các bộ, ngành khác.

Như vậy, tính đến hết năm 2021, Bộ Tài chính sẽ cung cấp thêm 48 dịch vụ mức độ 4 nâng tổng số lên thành 488 dịch vụ mức độ 4 đạt 54,5%, còn lại 407 thủ tục chưa đủ điều kiện để cung cấp thành dịch vụ mức độ 4.

Tăng thêm 20% dịch vụ so với năm 2020

Triển khai Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục dịch vụ tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG) năm 2021, Bộ Tài chính đã ra Thông báo số 405/TB-BTC ngày 25/5/2021 gửi các đơn vị liên quan thuộc Bộ. Theo đó, Cục Tin học và Thống kê tài chính phối hợp với các đơn vị tổng cục tiếp tục rà soát, đánh giá và thực hiện tích hợp, cung cấp dịch vụ lên Cổng DVCQG trong năm 2021 đảm bảo tỷ lệ cung cấp dịch vụ mức độ 3, 4 trên tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị tăng thêm 20% so với năm 2020, theo quy định của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2021 của Chính phủ.

Khánh Huyền