Theo đó, Thông tư quy định nguyên tắc, phương pháp tính khoản thu trái pháp luật có được do thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán, hành vi sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán.

Khoản thu trái pháp luật theo quy định là số lợi mà tổ chức, cá nhân có được do hành vi thao túng thị trường chứng khoán, hành vi sử dụng thông tin nội bộ để mua, bán chứng khoán, sau khi trừ các khoản thuế, phí phải nộp. Các khoản thuế, phí phải nộp do công ty chứng khoán cung cấp và xác nhận.

Số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi lợi dụng việc biết thông tin về việc chào mua công khai để mua bán chứng khoán trước cho chính mình hoặc cung cấp thông tin, xúi gục, lôi kéo người khác mua, bán chứng khoán trước thời điểm chào mua công khai chính thức.

Số lợi bất hợp pháp có được do hành vi tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán trái quy định là toàn bộ số lợi mà tổ chức cá nhân có được từ việc tổ chức địa điểm hình thức trao đổi thông tin để tập hợp lệnh mua, bán và giao dịch chứng khoán.

Số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán, đứng tên sở hữu chứng khoán hộ người khác dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán....

Về phương pháp tính số lợi bất hợp pháp có được do hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, cụ thể: trường hợp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính thì xác định khoản thu trái pháp luật có được theo từng hành vi vi phạm hành chính; trường hợp tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm hành chính nhiều lần thì xác định khoản thu trái pháp luật có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính theo từng lần; trường hợp tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm đối với nhiều mã chứng khoán thì khoản thu trái pháp luật được tính theo từng mã chứng khoán.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 2 năm 2021. Thông tư thay thế Thông tư 217/2013/TT-BTC và Thông tư 36/2017/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.

Hồng Quyên