HOSE cho biết đã nhận được công bố ra thị trường báo cáo tài chính bán niên năm 2022 riêng và hợp nhất của HBC, DAS, EMC, ITC và nhận được công bố thông tin giải trình kết quả kinh doanh trước và sau soát xét bán niên năm 2022 có sự chênh lệch từ 5% trở lên.

Tuy nhiên, căn cứ quy định tại điểm c khoản 4 Điều 14 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020: “Khi công bố thông tin các báo cáo tài chính nêu tại 1, 2 và 3 Điều này, tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn phải đồng thời giải trình nguyên nhân khi xảy ra một trong các trường hợp sau: lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo có sự chênh lệch trước và sau kiểm toán hoặc soát xét từ 5% trở lên”.

Nhiều doanh nghiệp bị HOSE nhắc nhở do chậm giải trình báo cáo tài chính bán niên
Nhiều doanh nghiệp bị HOSE nhắc nhở về chậm giải trình báo cáo tài chính bán niên. Ảnh: T.L

Như vậy, HBC, DAS, EMC, ITC đã chậm công bố thông tin về giải trình nguyên nhân chênh lệch trước và sau soát xét từ 5% trở lên đối với lợi nhuận sau thuế cho kỳ báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022.

HOSE nhắc nhở và đề nghị HBC, DAS, EMC, ITC nghiêm túc tuân thủ quy định hiện hành để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và nhà đầu tư.

Đồng thời, SAM cũng bị HOSE nhắc nhở vì lỗi tương tự. Theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020: “Khi công bố thông tin các báo cáo tài chính nêu tại 1,2 và 3 Điều này, tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn phải đồng thời giải trình nguyên nhân khi xảy ra một trong các trường hợp sau: lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ báo cáo thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước”.

SAM đã chậm công bố thông tin giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên 10% so với cùng kỳ năm trước. HOSE nhắc nhở và đề nghị SAM nghiêm túc tuân thủ quy định hiện hành để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và nhà đầu tư./.