Theo đó, ngày 7/10/2013, HSX đã nhận được bản công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành do giao dịch cổ phiếu quỹ từ ngày 17/7/2013 đến 27/7/2013 của NNC và đã công bố ra thị trường. Tuy nhiên, căn cứ theo quy định tại khoản 1.12, điều 8, Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: Tổ chức niêm yết phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ khi có sự thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành do phát hành thêm; mua, bán cổ phiếu quỹ tính tại thời điểm chứng khoán chính thức được đăng ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán. Như vậy, công ty đã thực hiện công bố thông tin nội dung thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành chưa đảm bảo thời gian theo quy định. Bởi vậy, HSX đã nhắc nhở và đề nghị NNC thực hiện nghiêm túc quy định công bố thông tin. Kết thúc phiên giao dịch ngày 7/10, cổ phiếu NNC đóng cửa với giá 44,8 nghìn đồng/cổ phiếu, EPS cơ bản là 10,36; P/E: 4,32./.

N.A