PAPI 2021: Trách nhiệm giải trình với người dân giảm mạnh ​

PAPI 2021: Trách nhiệm giải trình với người dân giảm mạnh ​ ảnh 1