PG Bank

Báo cáo cho biết, trong quý 1, tổng tài sản của ngân hàng đã giảm 9,3% so với cuối năm 2013, xuống còn 22.771 tỷ đồng. Cho vay khách hàng hết quý 1 cũng giảm 1,6% so với cuối năm 2013, xuống mức 13.638 tỷ đồng.

Trong khi đó, tiền gửi của khách hàng trong quý 1 tăng nhẹ 0,08% lên mức 13.978 tỷ đồng. Như vậy, trong khi nhiều ngân hàng đang dư thừa nguồn vốn thì PG Bank đã cho vay gần hết số tiền huy động được, tỷ lệ cho vay/huy động lên đến 97,5%.

Cùng với đó, số nợ xấu đã tăng lên 556 tỷ đồng, tương đương mức 4%, trong khi tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2013 đã giảm xuống 2,98%.

Kết thúc quý 1, ngân hàng đạt lợi nhuận sau thuế là 44 tỷ đồng, cao hơn lợi nhuận sau thuế của cả năm 2013 là 38 tỷ đồng. Hầu hết các hoạt động chính của ngân hàng đều có lãi khá trừ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư lỗ 25,5 tỷ đồng. Thu nhập bình quân sau thuế của cán bộ nhân viên ngân hàng trong quý 1 đạt 12,2 triệu đồng.

Năm 2014, PG Bank đã đặt kế hoạch giảm 4% tổng tài sản xuống còn 23.825 tỷ đồng. Tổng huy động vốn đạt 19.710 tỷ đồng, giảm 8%. Dư nợ đạt 14.698 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2013. Lợi nhuận trước thuế đạt 250 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu dưới 3%./.

Hoàng Yến