PHR vừa công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 14/7/2014 về việc thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014 và phát hành cổ phiếu.

Theo đó, sản lượng cao su khai thác 6 tháng đầu năm của công ty đạt 6.198 tấn, tương đương 33,5% kế hoạch sản lượng cả năm. Sản lượng cao su thu mua và tiêu thụ lần lượt đạt 3.409 tấn và 12.349 tấn mủ, tương đương 34,09% và 43,33% kế hoạch năm.

Với giá bán bình quân 6 tháng đầu năm đạt 45,67 triệu đồng/tấn, cao hơn một chút so với mức giá kế hoạch (45 triệu đồng/tấn), tổng doanh thu của PHR trong 6 tháng đạt 691,56 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt 103,5 tỷ đồng, tương đương 49% kế hoạch cả năm.

Đồng thời, Công ty cũng đưa ra mục tiêu dự kiến trong quý III, sản lượng cao su khai thác ước đạt trong quý 3 đạt 5.550 tấn mủ quy khô (tỷ lệ 30% khấu hao năm); sản lượng cao su thu mua đạt 3.000 tấn mủ quy khô; sản lượng chế biến và tiêu thụ ước đạt 8.550 tấn và 8.000 tấn mủ quy khô; doanh thu đạt 312 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 50 tỷ đồng./.

Hồng Quyên