PTI

Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng. Ảnh: T.L

Đại hội đã nghe báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2020 của Ban điều hành PTI, đồng thời thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Kế hoạch kinh doanh năm 2021; phê duyệt báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 và năm 2021; báo cáo hoạt động 2020, mục tiêu, phương hướng năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020; sửa đổi điều lệ, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị…

Đại hội cũng thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và bầu ông Ha Chan Ho sẽ là thành viên Hội đồng quản trị, thay thế cho ông Park Suk Gon.

Năm 2020, được xem là một năm thách thức cho toàn ngành bảo hiểm Việt Nam do những tác động nghiêm trọng và khó lường của dịch bệnh. Tuy nhiên, vượt qua được những khó khăn, PTI vẫn đạt kinh doanh ấn tượng: Doanh thu đạt 6.045 tỷ đồng, tăng trưởng 5% so với 2019, lợi nhuận trước thuế đạt 305 tỷ đồng, hoàn thành 190% kế hoạch, tăng trưởng 200% so với năm 2020.

Trong năm 2021, PTI đặt mục tiêu doanh thu bảo hiểm đạt 6.600 tỷ đồng, tăng trưởng 9% so với 2020. Hai nghiệp vụ bán lẻ trọng tâm là bảo hiểm xe cơ giới và bảo hiểm con người vẫn tiếp tục được quan tâm, trong đó, mục tiêu tăng trưởng của bảo hiểm xe cơ giới là 10% và bảo hiểm con người 14%.

Để đạt được các mục tiêu quan trọng này, PTI tập trung đem lại những trải nghiệm tiện ích cho khách hàng thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại. Những ứng dụng này sẽ được triển khai trên tất cả các “điểm chạm” trong hành trình trải nghiệm của khách hàng, từ khi mua hàng (mua online bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào, sản phẩm được đóng gói theo nhu cầu riêng biệt) đến việc giải quyết bồi thường (giám định và bồi thường đơn giản và minh bạch hóa bằng công nghệ)…/.

H.C