Trước đó, PTL đã có thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2011 tỷ lệ 4%/cổ phiếu, thời gian chi trả là ngày 19/12/2014.

Nay công ty thông báo điều chỉnh, sẽ thanh toán làm 2 đợt, đợt 1 tỷ lệ thanh toán là 2%/ cổ phiếu vào thời gian ngày 19/12/2014; Đợt 2 công ty sẽ thanh toán 2% vào ngày 19/6/2015.

Nguyên nhân, được PTL cho biết là do một số khoản nợ khách hàng chuyển trả cho công ty chưa về tài khoản kịp thời như cam kết của khách hàng nên công ty chưa thu xếp được nguồn tiền để thanh toán cổ tức./.

Hồng Quyên