Theo đó tại ngày 30/9/2018, PVM có tiền và tương đương tiền 34,6 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn khách hàng 339,8 tỷ đồng, dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 215,9 tỷ đồng, các khoản đầu tư tài chính dài hạn 253 tỷ đồng, dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 17,2 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm.

Doanh thu quý III/2018 đạt 180,7 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ năm 2017. Lợi nhuận sau thuế quý III đạt 11,1 tỷ đồng, tăng 25% so với 8,9 tỷ đồng của quý 3/2017. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2018, PVM đạt doanh thu 622,8 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ 2017, lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2018 đạt 32,2 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong văn bản giải trình gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về biến động doanh thu, lợi nhuận so với cùng kỳ 2017, công ty lý giải “nguyên nhân doanh thu và lợi nhuận tăng là do hoạt động kinh doanh và hoạt động tài chính trong quý III đem lại hiệu quả cao hơn so với cùng kỳ năm trước”.

Được biết, PVM có vốn điều lệ 386,38 tỷ đồng, cổ đông nhà nước nắm giữ 51% vốn là Tổng công ty Điện lực dầu khí (PV Power), đơn vị vừa IPO thành công vào cuối tháng 1/2018. Theo bản công bố thông tin của PV Power thì sau khi cổ phần hóa, công ty mẹ PV Power sẽ thoái toàn bộ vốn tại PVM./.

Hồng Quyên