UBND tỉnh Quảng Ninh công bố cấp độ dịch Covid-19 để áp dụng các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Cụ thể: 177/177 đơn vị cấp xã thuộc Cấp 1 - Nguy cơ thấp, tương ứng với màu xanh. 13/13 đơn vị cấp huyện thuộc Cấp 1 - Nguy cơ thấp, tương ứng với màu xanh. Cả tỉnh Quảng Ninh thuộc Cấp 1 - Nguy cơ thấp, tương ứng với màu xanh. Thời gian áp dụng từ 08h00 ngày 19/10/2021.

Quảng Ninh công bố cấp độ dịch Covid-19: Toàn tỉnh thuộc
Quảng Ninh mở lại các hoạt động du lịch.

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, căn cứ vào phân loại cấp độ dịch Covid-19 tại quyết định này, để áp dụng các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, theo Quyết định số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, Quyết định số 4800/QĐ-BTY ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế, các văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương và Quyết định số 3633/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021.

UBND tỉnh Quảng Ninh giao Sở Y tế, căn cứ diễn biến tình hình dịch Covid-19, chủ động, kịp thời cập nhật, điều chỉnh cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo quy định để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện cập nhật cấp độ dịch lên bản đồ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ninh./.