Tổng khách du lịch đến Quảng Ninh ước đạt gần 13 triệu lượt, tăng 41,7% (so với cùng kỳ năm trước); tổng doanh thu du lịch đạt 26.460 tỷ đồng, tăng 34,8%. Kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn ước đạt 3,1 tỷ USD, tăng 14,15%.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước thực hiện đạt 40.678 tỷ đồng, bằng 75% dự toán tỉnh giao, tăng 4%, trong đó: thu nội địa đạt 28.678 tỷ đồng, tăng 3%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 12.000 tỷ đồng, tăng 5%.

Thu hút vốn đầu tư trong nước ngoài ngân sách đạt 45.372,6 tỷ đồng, tăng 5,5% so với kế hoạch, tăng 33,8%; thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI đạt được kết quả rõ nét, ước đạt 853,93 triệu USD, đạt 85,4% kế hoạch. Công tác quy hoạch, đất đai, tài nguyên và môi trường, chuyển đổi số được thúc đẩy tăng cường.

Quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới, biển đảo được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh, tăng cường mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả; vị thế và uy tín của Quảng Ninh được nâng cao.

Thực hiện chủ đề công tác năm “Nâng cao chất lượng đời sống nhân dân”, tỉnh Quảng Ninh tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp không ngừng cải thiện, thay đổi, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, nhất là khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo, từ đó, mỗi người dân đều được thụ hưởng những thành quả phát triển.

Tổng chi an sinh xã hội ước đạt 1.037 tỷ đồng, tăng 81% (cùng kỳ là 573 tỷ đồng); số lao động được tạo việc làm tăng thêm ước đạt 19.369 người, bằng 96,85% kế hoạch; gấp 2,04 lần so với cùng kỳ.

Quảng Ninh sẽ hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm đạt trên 11%
Một góc cửa khẩu Bắc Phong Sinh. Ảnh: HK

Tỉnh Quảng Ninh đã cơ bản hoàn thành việc xóa nhà ở tạm, nhà dột nát mới phát sinh. Đây là một trong những chủ trương có ý nghĩa an sinh xã hội rất lớn của tỉnh, bảo đảm mọi người dân Quảng Ninh đều được thụ hưởng thành quả phát triển, tăng trưởng bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Kết quả trong 9 tháng năm 2023, nhất là tăng trưởng kinh tế GRDP đạt gần 10% là những “con số biết nói”. Ẩn chứa đằng sau con số này là cả sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, trong đó có vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy.

Trước những thời cơ, thuận lợi, đan xen với khó khăn, thách thức nhiều hơn, áp lực lớn hơn, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo trong tình hình mới, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương; rà soát, xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung kịp thời, nâng cao chất lượng ban hành các quy chế, quy định; ban hành các chủ trương, định hướng, cơ chế, chính sách phát triển đúng đắn theo hướng thiết thực, khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, toàn diện trên các lĩnh vực, đặc biệt hướng tới an ninh con người.

Quý IV năm 2023, tỉnh Quảng Ninh phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 14,5%, cả năm 2023 đạt trên 11%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh quý IV đạt 13.165 tỷ đồng, cả năm 2023 đạt 54.000 tỷ đồng.

Để thực hiện mục tiêu trên, đòi hỏi các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh Quảng Ninh gắn trách nhiệm người đứng đầu và tập thể lãnh đạo tập trung chỉ đạo, đặc biệt là khâu điều hành bảo đảm sự nhất quán, xuyên suốt, quyết liệt, kịp thời, sâu sát cụ thể; tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh; làm việc thực chất, trung thực, kết quả thực chất; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu các sở, ngành, địa phương trong tham mưu, đề xuất, phối hợp xử lý công việc, vượt qua những khó khăn, thách thức.

Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh, các cơ quan, địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh đã tổ chức nhiều phong trào thi đua, phần việc thiết thực, tạo không khí sôi nổi, phấn khởi, thúc đẩy hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và trong mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.