Cụ thể tại Quyết định số 429/QĐ-BTC, Bộ Tài chính quy định chi phí xuất tại cửa kho đã có định mức 255 tấn gạo hỗ trợ cho học sinh tỉnh Quảng Bình do Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên thực hiện là 56.313.945 đồng. Chi phí xuất tối đa ngoài cửa kho với số gạo trên là 102.738.691 đồng.

Tại Quyết định số 431/QĐ-BTC, Bộ Tài chính quy định chi phí xuất tại cửa kho đã có định mức 333 tấn gạo hỗ trợ tỉnh Phú Yên do Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ thực hiện là 73.539.387 đồng. Chi phí xuất tối đa ngoài cửa kho 333 tấn gạo trên là 84.469.000 đồng.

Còn tại Quyết định số 432/QĐ-BTC, Bộ Tài chính quy định chi phí xuất tại cửa kho đã có định mức 1.000 tấn gạo hỗ trợ tỉnh Thừa Thiên Huế do Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên thực hiện là 220.839.000 đồng. Chi phí xuất tối đa ngoài cửa kho số gạo hỗ trợ trên là 219.828.000 đồng.

Căn cứ chi phí xuất tối đa ngoài cửa kho quy định như trên, Tổng cục Dự trữ Nhà nước và các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ thực hiện cấp phát, thanh toán theo từng nội dung cụ thể đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; thực tế thực hiện thấp hơn so với dự toán được giao đề nghị hoàn trả lại ngân sách Nhà nước phần chênh lệch giữa dự toán và thực tế thực hiện.

Trường hợp khi cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra hồ sơ chi phí xuất gạo của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ có những khoản chi phí không được coi là hợp lý, hợp lệ để hạch toán trong chi phí xuất gạo theo kết luận của các cơ quan này thì Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ phải nộp ngân sách số tiền chênh lệch so với hồ sơ báo cáo của đơn vị.

Các quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 4/3/2014./.

Hoàng Lâm