Theo thông tin công bố bất thường mà Sacombank công bố, tại đại hội cổ đông thương niên năm 2013 của Saccombank, các cổ đông đã thông qua việc cho phép HĐQT Sacombank tìm kiếm ngân hàng khác để sáp nhập vào Sacombank.

Hiện tại, Sacombank đang trong quá trình nghiên cứu và xây dựng đề án trình Ngân hàng Nhà nước, các cơ quan quản lý và đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp ngày 25/03/2014 xem xét về mặt chủ trương khi tiến hành sáp nhập.

Chủ trương sáp nhập trên tinh thần tự nguyện nhằm tăng cường quy mô hoạt động của các tổ chức tín dụng nằm trong định hướng tái cơ cấu hệ thống ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước. Việc Sacombank và Ngân hàng TMCP Phương Nam nghiên cứu sáp nhận cũng không nằm ngoài tinh thần này.

Quan điểm của Sacombank là sau khi nghiên cứu cụ thể, việc sáp nhập Sacombnak với Ngân hàng TMCP Phương Nam nếu có diễn ra thì phải mang lại sự ổn định, giá trị cộng hưởng và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các bên có liên quan cũng như tuân thủ đúng quy định của pháp luật./.

Hồng Quyên