Tại báo cáo lưu chuyển tiền tệ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty trong 6 tháng đầu năm 2021 ghi nhận mức âm hơn 497 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương gần 190 tỷ đồng.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư của SAM Holdings âm 3.478 tỷ đồng, cùng kỳ dòng tiền đầu tư âm 444 tỷ đồng.

Việc bù đắp dòng tiền âm trong hoạt động kinh doanh và đầu tư được SAM Holdings thực hiện dưới 2 hình thức huy động thêm vốn góp và đi vay.

Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp từ chủ sở hữu trong nửa đầu năm là 2.522 tỷ đồng; tiền thu từ đi vay trong giai đoạn này là 2.527 tỷ đồng. Theo đó, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính trong giai đoạn này dương 4.161 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, quý II/2021, SAM Holdings đạt doanh thu thuần hợp nhất bán hàng và cung cấp dịch vụ 456 tỷ đồng, tăng 45,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt hơn 3,5 tỷ đồng, giảm 35,11%.

Về kinh doanh của riêng công ty me, lợi nhuận sau thuế riêng chỉ đạt hơn 608 triệu đồng, giảm tới 98,74% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty cho biết, lợi nhuận quý II/2021 của công ty mẹ giảm mạnh do quý II/2021 công ty phát sinh một số chi phí tài chính khác với năm 2020.

Lợi nhuận quý II/2021 trên báo cáo tài chính hợp nhất thấp hơn cùng kỳ do ảnh hưởng của Covid-19.

Về quy mô vốn, tại thời điểm 30/6/2021, SAM Holdings có vốn chủ sở hữu 4.455 tỷ đồng, tổng tài sản là 7.140 tỷ đồng./.

Chí Tín