Theo đó, tại Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu (XK), thuế NK quy định rõ các trường hợp hoàn thuế và nhấn mạnh rằng, hàng hóa trong các trường hợp này được hoàn thuế khi chưa qua sử dụng, gia công, chế biến và thủ tục hoàn thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Ngoài ra, theo Tổng cục Hải quan tại điểm a4, khoản 2 Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP quy định người nộp thuế giao hàng hóa NK, bán thành phẩm được sản xuất từ toàn bộ hàng hóa NK để thuê tổ chức, cá nhân khác sản xuất, gia công lại tại khu phi thuế quan hoặc nước ngoài theo một trong các trường hợp quy định tại điểm a.1, a2, a.3 khoản 2 Điều 12 được miễn thuế XK đối với hàng hóa NK, bán thành phẩm được sản xuất từ toàn bộ hàng hóa NK giao sản xuất, gia công lại. Trong đó, sản phẩm thuê sản xuất, gia công tại nước ngoài NK trở lại Việt Nam phải nộp thuế NK theo quy định. Sản phẩm thuê sản xuất, gia công tại khu phi thuế quan NK vào nội địa Việt Nam phải nộp thuế NK theo quy định. Tổng cục Hải quan cho biết, đối với trường hợp Công ty TNHH Ken Logistics NK nguyên liệu để sản xuất XK sau đó giao bán thành phẩm được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu NK thuê nước ngoài gia công được miễn thuế XK đối với hàng hóa NK, bán thành phẩm được sản xuất từ toàn bộ hàng hóa NK giao sản xuất, gia công lại. Tuy nhiên, sản phẩm thuê sản xuất, gia công tại nước ngoài NK trở lại Việt Nam phải nộp thuế NK theo quy định (được miễn thuế NK đối với phần trị giá của nguyên liệu, vật tư, linh kiện XK cấu thành sản phẩm gia công và phải chịu thuế đối với phần trị giá còn lại của sản phẩm theo mức thuế suất thuế NK của sản phẩm gia công NK./.