công ty vamc

Theo dự thảo Thông tư mới của Bộ Tài chính, vốn điều lệ của VAMC sẽ tăng từ 500 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Theo đó, dự thảo Thông tư đã sửa đổi, bổ sung điều 2, Thông tư 209/2013/TT-BTC theo hướng, tăng vốn điều lệ của Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) từ 500 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng.

Đồng thời, phần vốn huy động của VAMC, ngoài trái phiếu đặc biệt theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; cùng các nguồn vốn huy động khác theo quy định của pháp luật đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ như quy định tại Thông tư 209, dự thảo Thông tư mới có bổ sung thêm phần vốn huy động gồm Trái phiếu do VAMC phát hành để mua nợ xấu theo giá trị thị trường.

Một nội dung cũng được dự thảo Thông tư mới sửa đổi, bổ sung là quy định tại tiết a điểm 2.4 khoản 2 Điều 3 theo hướng, VAMC chỉ được sử dụng vốn để đầu tư ra ngoài (không thông qua việc mua bán nợ và tài sản) dưới hình thức gửi tiền tại các ngân hàng thương mại được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xếp loại A (theo xếp loại hàng năm). Trong khi quy định cũ chỉ yêu cầu VAMC được gửi tiền tại các ngân hàng thương mại nhà nước.

Bên cạnh đó, dự thảo Thông tư mới cũng bỏ Điều 5 quy định về quản lý, sử dụng và hoàn trả khoản tạm ứng từ các tổ chức tín dụng bán nợ xấu; bỏ Điều 10 quy định về xử lý trường hợp đặc biệt. Đồng thời sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 6 như sau:

“1. Các nội dung doanh thu, chi phí của Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 23 Nghị định số 53/2013/NĐ-CP, khoản 13 Điều 1 Nghị định số 34/2015/NĐ-CP ngày 31/3/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18/5/2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam”.

Ngoài ra, dự thảo Thông tư mới cũng bổ sung Điều 6a: Được thu một số tiền trên số tiền thu hồi khoản nợ xấu và số dư còn lại cuối kỳ của khoản nợ xấu đã mua bằng trái phiếu đặc biệt theo hướng:

Được thu một số tiền theo tỷ lệ do Ngân hàng Nhà nước quy định sau khi thống nhất với Bộ Tài chính trên số dư nợ mua cuối kỳ của khoản nợ mà VAMC đã mua bằng trái phiếu đặc biệt.

Được hưởng một số tiền theo một tỷ lệ do Ngân hàng Nhà nước quy định sau khi thống nhất với Bộ Tài chính trên số tiền thu hồi của khoản nợ xấu được VAMC mua bằng trái phiếu đặc biệt trừ đi số tiền tương ứng VAMC đã thu theo quy định như trên.

Trường hợp khoản thu từ thu hồi nợ nhỏ hơn khoản thu từ mua nợ VAMC đã thu qua các năm, VAMC hoàn trả phần chênh lệch giữa khoản thu từ thu hồi nợ với các khoản đã thu hàng năm từ mua nợ cho tổ chức tín dụng. VAMC hạch toán số tiền hoàn trả cho các tổ chức tín dụng vào chi phí trong năm, tổ chức tín dụng hạch toán tương ứng vào thu nhập (bất thường).

Khi tổ chức tín dụng mua lại khoản nợ xấu từ VAMC theo giá trị ghi sổ số dư nợ gốc và trả lại trái phiếu đặc biệt liên quan đến khoản nợ đó cho VAMC sẽ được VAMC hoàn trả các khoản đã thu hàng năm từ mua nợ cho tổ chức tín dụng. Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam hạch toán số tiền hoàn trả cho các tổ chức tín dụng vào chi phí trong năm. Tổ chức tín dụng hạch toán tương ứng vào thu nhập (bất thường)./.

Hoàng Lâm