vắc-xin covid-19

Ảnh TL minh họa

Như vậy, so với số liệu cập nhật cùng giờ này ngày hôm qua, tổng số dư của quỹ đã tăng thêm 3 tỷ đồng.

Đến nay, còn 19 đơn vị, tổ chức cam kết chi ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 nhưng chưa chuyển tiền, chuyển một phần hoặc chưa chuyển hết đúng theo cam kết. Số tiền mà quỹ đã nhận cam kết nhưng chưa nhận tiền là gần 146 tỷ đồng./.

Vân Hà