Bộ Tài chính cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1543/VPCP-KTTH ngày 25/02/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc sử dụng nguồn thu xổ số kiến thiết cho đầu tư phát triển, Bộ Tài chính đã có Văn bản số 4373/BTC-NSNN hướng dẫn các địa phương về phân bổ và sử dụng nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết.

Theo đó, các tỉnh vùng Đông Nam Bộ và vùng đồng bằng sông Cửu Long sử dụng toàn bộ nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết cho đầu tư phát triển, trong đó bố trí tối thiểu 60% số thu dự toán từ hoạt động xổ số kiến thiết để đầu tư cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề và y tế.

Sau khi đã bố trí vốn đảm bảo hoàn thành các dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực nêu trên đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, số thu còn lại (nếu có) bố trí cho các công trình phúc lợi xã hội quan trọng khác của địa phương, trong đó có xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện Kết luận số 28 - KL/TW ngày 14/8/2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2011 - 2020, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ KH&ĐT nghiên cứu thí điểm mở rộng danh mục đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi, phục vụ sản xuất nông nghiệp, hạ tầng đô thị, khắc phục ô nhiễm môi trường, .... từ nguồn thu xổ số kiến thiết.

Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 7621/VPCP-KTTH ngày 30/9/2014 của Văn phòng Chính phủ về sử dụng nguồn thu từ xổ số kiến thiết của các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Cửu Long, theo đó: Trước mắt, Bộ KH&ĐT tiếp tục hướng dẫn các địa phương thực hiện việc phân bổ và sử dụng nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1543/VPCP-KTTH ngày 25/2/2013 của Văn phòng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn (bố trí tối thiểu 60% số thu dự toán từ hoạt động xổ số kiến thiết để đầu tư cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề và y tế) và Bộ KH&ĐT đã có Văn bản số 7208/BKHĐT-KTĐPLT ngày 13/10/2014 hướng dẫn các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh Long An thực hiện phân bổ và sử dụng nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết dự toán năm 2015 theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 7621/VPCP-KTTH ngày 30/9/2014, hướng dẫn của Bộ KH&ĐT tại Văn bản số 7208/BKHĐT-KTĐPLT ngày 13/10/2014 và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Văn bản số 4373/BTC-NSNN ngày 09/04/2013.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, căn cứ kết quả thực tế thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn thu hoạt động xổ số kiến thiết năm 2015, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ kiến nghị của UBND tỉnh./.

Thảo Miên