Ngày 10.9.2015, Bộ GTVT đã ban hành Quyết định 3252/QĐ-BGTVT phê duyệt danh sách nhà đầu tư chiến lược, hình thức và thời điểm bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược, giá khởi điểm bán cổ phần lần đầu và bán cho nhà đầu tư chiến lược khi thực hiện phương án thí điểm cổ phần hóa Bệnh viện GTVT Trung ương.

Đây cũng là bệnh viện công lập đầu tiên được thí điểm cổ phần hóa theo chỉ đạo của Chính phủ hồi giữa năm ngoái.

Theo đó nhà đầu tư chiến lược là Công ty cổ phần Tập đoàn T&T. Bệnh viện GTVT Trung ương sẽ bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược theo hình thức thỏa thuận; thời điểm bán trước khi bán đấu giá công khai với giá khởi điểm bán cổ phần lần đầu và bán cho nhà đầu tư chiến lược là 10.000 đồng/cổ phần.

Theo Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Bệnh viện GTVT Trung ương và Cục Y tế GTVT phải có trách nhiệm phối hợp, chỉ đạo Bệnh viện GTVT Trung ương căn cứ giá khởi điểm, danh sách nhà đầu tư chiến lược đã được phê duyệt thực hiện việc đàm phán, thỏa thuận với nhà đầu tư chiến lược để thống nhất giá bán/mua cổ phần; ký kết hợp đồng mua/bán cổ phần đúng quy định của pháp luật hiện hành và Phương án thí điểm cổ phần hóa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 21/7/2015.

Đồng thời, phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức bán đấu giá công khai cổ phần lần đầu cho các nhà đầu tư khác và bán cổ phần ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ và các quy định khác có liên quan./.

Trí Dũng