Trong Công điện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch ửy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo và phụ trách công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Thủ tướng Chính phủ nếu để hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý không bảo đảm an toàn thông tin mạng, để xảy ra sự cố nghiêm trọng;

Tổng rà soát, đánh giá tình hình bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT); gửi kết quả về Bộ TT&TT trước ngày 30/4.

Tấn công mã độc tăng mạnh, Thủ tướng yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin mạng mức cao nhất
Tấn công mã độc tăng mạnh, Thủ tướng yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin mạng mức cao nhất. Ảnh: TL

Các bộ, ban, ngành địa phương sử dụng thường xuyên xuyên các nền tảng hỗ trợ bảo đảm an toàn thông tin do Bộ TT&TT cung cấp để nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý và thực thi pháp luật về an toàn thông tin mạng. Bên cạnh đó, bố trí hạng mục về an toàn thông tin khi xây dựng, triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm, giai đoạn 5 năm và các dự án công nghệ thông tin; bảo đảm tỷ lệ kinh phí chi cho các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng đạt tối thiểu 10% tổng kinh phí triển khai các kế hoạch, dự án này.

Khi xảy ra tấn công mạng, cần kịp thời báo cáo sự cố về cơ quan chủ quản, đơn vị chuyên trách ứng cứu sự cố cùng cấp và Cơ quan điều phối quốc gia. Đồng thời, tuân thủ sự điều phối ứng cứu sự cố của Cơ quan điều phối quốc gia và các cơ quan chức năng có liên quan trong việc: thu thập, phân tích thông tin; xử lý, khắc phục sự cố; xác minh nguyên nhân và truy tìm nguồn gốc; phát ngôn và công bố thông tin…

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu báo cáo đầy đủ thông tin về sự cố, thiệt hại và các thông tin liên quan về Cơ quan điều phối quốc gia, đồng thời tổng kết, phân tích, đánh giá, rút ra bài học và báo cáo về cơ quan điều phối quốc gia để tổng hợp, phổ biến.

Mỗi quý, các bộ, ban, ngành, địa phương cần gửi báo cáo tình hình bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý trước ngày 20 của tháng cuối quý cho Bộ TT&TT.

Đồng thới với các nhiệm vụ chung nêu trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng các bộ, cơ quan: Giao thông vận tải, Công thương, Tài Nguyên và Môi trường, TT&TT, Y tế, Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Bộ TT&TT chỉ đạo các tổ chức, doanh nghiệp chủ quản hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Hàng quý, giao Bộ trưởng Bộ TT&TT báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các nguy cơ, rủi ro mất an toàn thông tin đối với hệ thống thông tin của các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, doanh nghiệp.