Tăng cường phổ biến chính sách pháp luật về quyền con người năm 2024
Ông Hồ Hồng Hải - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Thông tin và Truyền thông, chủ trì hội nghị. Ảnh: Gia Linh

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến về quan điểm, chính sách pháp luật về quyền con người và thành tựu về quyền con người trong thời kỳ đổi mới ở Việt Nam; nhận diện, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc về tự do ngôn luận, tự do báo chí, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực quyền con người; phát huy vai trò của truyền thông, báo chí trên lĩnh vực quyền con người ở Việt Nam hiện nay.

Tại đây, các đại biểu cũng đã được lắng nghe phần trình bày chuyên đề của PGS. TS. Tường Duy Kiên - Viện trưởng Viện Quyền con người, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, về thành tựu bảo đảm quyền con người trong thời kỳ đổi mới và phát huy vai trò của truyền thông, báo chí trên lĩnh vực quyền con người ở Việt Nam.

Theo PGS. TS Tường Duy Kiên, báo chí cần chủ động tham gia cuộc đấu tranh trên mật trận tư tưởng, lý luận phê phán các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực phản động, thù địch trên lĩnh vực quyền con người, quyền công dân, bảo vệ quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quyền con người, quyền công dân ở Việt Nam hiện nay.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi và thảo luận cùng chuyên gia, từ đó rút ra được cái nhìn tổng quát về chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về các vấn đề bảo vệ, bảo đảm và đấu tranh trên lĩnh vực quyền con người, quyền công dân hiện nay.

“Truyền thông, báo chí đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ và đấu tranh trên lĩnh vực quyền con người. Sau 30 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân. Vì vậy, truyền thông, báo chí cần phát huy hơn nữa vai trò định hướng dư luận tuyên truyền về những thành tựu trong bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân.” - PGS. TS Tường Duy Kiên cho biết.