Mật mã dân sự

Ảnh minh họa

Theo đó, thông tư quy định, tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự phải nộp phí thẩm định. Đồng thời, khi được cấp giấy phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự phải nộp lệ phí.

Đối với hoạt động cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự phí thẩm định cấp mới, cấp lại do hết hạn Giấy phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự 5.000.000 đồng/doanh nghiệp/lần thẩm định. Phí thẩm định sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự do thay đổi, bổ sung danh mục đã được cấp phép 2.000.000 đồng/doanh nghiệp/lần thẩm định

Đối với hoạt động cấp giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự: Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự và phí thẩm định cấp giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự là 1.200.000 đồng/sản phẩm/lần thẩm định...

Thông tư quy định, lệ phí cấp giấy phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước. Cơ quan thu phí, lệ phí nộp 100% tổng số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, mục, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

Phí thẩm định cấp giấy phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước. Cơ quan thu phí, lệ phí được trích để lại 90% trên tổng số tiền phí thẩm định thu được trước khi nộp vào ngân sách nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/7/2015./.

Phương Quyên