Phấn đấu đủ nguồn lực phòng, chống dịch và cân đối ngân sách Quốc hội sẽ giám sát việc huy động, sử dụng nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19 Dự kiến 1/7 công bố báo cáo kiểm toán về nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19

Đoàn giám sát do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định làm Trưởng đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Phú làm Phó Trưởng đoàn thường trực. Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh và Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình là Phó Trưởng đoàn.

Phạm vi giám sát là việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 giai đoạn 2020 - 2022; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng từ ngày 1/1/2018 (sau khi Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ban hành Nghị quyết số 20/NQ-TW ngày 25/10/2017) đến ngày 31/12/2022 trên phạm vi cả nước.

Đối tượng giám sát là Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; hội đồng nhân dân, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Nội dung giám sát là đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, xác định nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc: huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở; thực hiện chính sách, pháp luật về y tế dự phòng; kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phòng, chống dịch; thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng và hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan./.