Thể chế hóa chủ trương, chính sách trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực
Nguồn: Bộ Tài chính. Đồ họa: Phương Anh

Luôn bám sát các chủ trương của Đảng và Nhà nước

Báo cáo từ Bộ Tài chính cho biết, hàng năm, đơn vị có số lượng ban hành văn bản được giao chủ trì lớn, phạm vi điều chỉnh rộng, nhiều nội dung phức tạp và thường có yêu cầu gấp về tiến độ. Theo đó, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính ngân sách. Vì thế, công tác xây dựng văn bản pháp luật thuộc trách nhiệm của Bộ Tài chính đã bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, Quốc hội, Chính phủ.

Trình tự, thủ tục, dự thảo văn bản của Bộ Tài chính luôn được lấy ý kiến công khai, rộng rãi nên luôn nhận được sự tham gia, góp ý của nhân dân, các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp, đảm bảo thống nhất, hạn chế những quy định gây khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Trong giai đoạn từ tháng 1/2016 đến hết tháng 6/2023, Bộ Tài chính đã chủ trì trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 1.366 văn bản (trong đó có 8 luật, 6 nghị quyết của Quốc hội; 15 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 240 nghị định, 59 quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 1.038 thông tư, thông tư liên tịch).

Thể chế hóa chủ trương, chính sách trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực
Chính sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng ngày càng hoàn thiện đã góp phần phòng ngừa tham nhũng. Ảnh minh họa.

Đánh giá chung về công tác thể chế hoá chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) thành pháp luật của Nhà nước, báo cáo từ Bộ Tài chính cho biết, công tác này luôn được Bộ Tài chính quan tâm và đưa lên thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, Bộ Tài chính đã thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện, khắc phục sơ hở, bất cấp về cơ chế, chính sách, pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính. Các văn bản chủ trương, chính sách của Đảng về PCTNTC; những nội dung có liên quan đến phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính đều được nghiên cứu, thể chế hóa thành các kế hoạch, chương trình công tác, các văn bản pháp luật cụ thể để tổ chức thực hiện.

Đồng thời, Bộ Tài chính luôn bám sát các nhiệm vụ chính trị để thể chế hóa những chủ trương, chính sách của Đảng về PCTNTC kịp thời, không để tồn đọng. Đặc biệt, Bộ Tài chính đã thường xuyên phổ biến, quán triệt các quan điểm, đường lối chủ trương, chính sách của Đảng về công tác PCTNTC để cán bộ, công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc nắm rõ những nội dung về công tác PCTNTC, tránh để xảy ra vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Bộ Tài chính cũng tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao và thực hiện các quy định về PCTNTC nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý công khai, nghiêm minh đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân vi phạm về thực hiện việc PCTNTC.

Thêm giải pháp đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực

Để công tác PCTNTC trong toàn ngành đạt kết quả cao, Bộ Tài chính đã tiếp tục đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về PCTNTC và khắc phục sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Siết chặt kỷ luật kỷ cương trong các cơ quan, đơn vị

Bộ Tài chính cho biết, sẽ tiếp tục quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên, công chức, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện nghiêm các quy định về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để PCTNTC. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính có đủ phẩm chất, liêm khiết, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo đó, trong thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc phạm vi quản lý của mình để khắc phục, tháo gỡ ngay những bất cập, vướng mắc, bảo đảm tính thống nhất với quy định pháp luật khác có liên quan. Việc này giúp nâng cao tính thực tiễn, minh bạch, góp phần hạn chế những hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí có thể xảy ra.

Bộ cũng đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, đặc biệt đẩy mạnh việc thực hiện Chính phủ điện tử; nâng cấp các sơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin đảm bảo đáp ứng được yêu cầu cũng như tính bảo mật thông tin; tăng cường xây dựng cơ sở dữ liệu trong các lĩnh vực để khai thác, sử dụng, quản lý một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Bộ Tài chính cũng sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực thi pháp luật nói chung, công tác kiểm tra, hướng dẫn công tác hoàn thiện thể chế. Thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra sẽ giúp chỉ ra các hạn chế, sai sót trong thực hiện các hoạt động về quản lý tài chính ngân sách, tài sản công, quản lý giá, chứng khoán… của các cơ quan, tổ chức và cá nhân để có những kiến nghị phù hợp góp phần hạn chế các sơ hở, bất cập là cơ hội cho tham nhũng, tiêu cực nảy sinh. Tăng cường phân cấp, phân quyền, làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc để xảy ra những sai phạm.

Đồng thời, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong xây dựng chính sách pháp luật về tài chính ngân sách trên cơ sở phân định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan tham gia, phối hợp; đổi mới, cải tiến về quy trình, tập trung vào chất lượng, tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ tăng cường công tác nghiên cứu thông lệ quốc tế, phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam, thực hiện rà soát các quy định của pháp luật về tài chính ngân sách còn sơ hở, bất cập để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý; nghiên cứu sửa đổi chế tài xử lý vi phạm hành chính theo hướng nghiêm minh, có tính chất răn đe phù hợp với từng hành vi vi phạm.

Loại bỏ “cơ chế xin - cho” và lợi ích nhóm để phòng chống tham nhũng

Ngoài những giải pháp đưa ra nhằm giúp cho công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) đạt hiệu quả cao, Bộ Tài chính đã đưa ra kiến nghị cho công tác này ngày càng tốt hơn nữa trong thời gian tới.

Cụ thể, Bộ Tài chính đưa ra kiến nghị cần thực hiện rà soát cơ chế, chính sách, chú trọng phát hiện những sơ hở, bất cập trong thể chế, chính sách, pháp luật để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện nhằm loại bỏ “cơ chế xin - cho”, “lợi ích nhóm”, thủ tục hành chính rườm rà, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; tăng cường kiểm soát quyền lực trong nội bộ các cơ quan hành chính nhà nước.

Giải pháp nữa là tăng cường sự phối hợp giữa cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp ở địa phương và các đơn vị ngành dọc thuộc trung ương quản lý trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTNTC; xác định rõ cơ chế quản lý, cơ chế chịu trách nhiệm và trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy đảng, cơ quan, tổ chức đơn vị.

Bên cạnh đó, cần hoàn thiện cơ chế phối hợp, bảo đảm sự đồng bộ, liên thông và hiệu quả giữa lĩnh vực tài chính, tiền tệ, đầu tư, trong đó bao gồm tính hiệu quả, kịp thời khi xây dựng và ban hành văn bản pháp luật liên quan và cơ chế phối hợp trong tổ chức thực thi, điều hành chính sách vĩ mô.