Kính mời đại diện Quý khách hàng là các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực nổ mìn, có chức năng kinh doanh và cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật tham gia chào giá để phục vụ Nổ mìn phục vụ khai thác của phiên chào giá này.

Thông tin chi tiết về Phiên chào giá:

1. Tên hồ sơ chào giá, Khối lượng các hạng mục dịch vụ và yêu cầu kỹ thuật:

- Tên hồ sơ chào giá: Cung cấp và sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp để nổ mìn phục vụ khai thác Mỏ.

2. Khối lượng các hạng mục dịch vụ chủ yếu như sau:

- Khối lượng nổ mìn: 58.127m3;

+ Khoan nổ quặng (cấp XII): 30.443m3

+ Khoan nổ đá thải (cấp XII): 21.095m3

+ Đào lò: 6.589m3

- Cung cấp và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để nổ mìn phục vụ khai thác mỏ theo yêu cầu kỹ thuật.

3. Yêu cầu kỹ thuật nổ mìn:

+ Cán bộ chỉ huy nổ mìn yêu cầu phải được huấn luyện chỉ huy nổ mìn và được cấp Giấy chứng nhận chỉ huy nổ mìn theo quy định của Nhà nước.

+ Thợ mìn và người phục vụ có liên quan đến vật liệu nổ công nghiệp, yêu cầu phải được huấn luyện về sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và được cấp Giấy chứng nhận.

+ Thực hiện theo hộ chiếu khoan nổ mìn của bên mời chào giá, trên cơ sở hộ chiếu mẫu khoan nổ mìn trong biện pháp thi công đã được bên mời mời chào giá và các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Các yêu cầu kỹ thuật thi công thực hiện theo Tiêu chuẩn, Quy chuẩn Quốc gia hiện hành và các quy định khác có liên quan.

+ Kết quả nổ mìn phải đạt hiệu suất nổ mìn 0,85 (hệ số sử dụng lỗ khoan 0,85).

Các khách hàng tham gia phiên chào giá tham khảo thêm về yêu cầu kỹ thuật, địa điểm thi công, dịch vụ … tại Mỏ của Công ty.

4. Các thông tin khác liên quan đến hồ sơ chào giá, Phiên chào giá được quy định cụ thể trong bộ Hồ sơ chào giá.

5. Thời gian, địa điểm nhận Hồ sơ mời tham gia chào giá: Từ 08h00 ngày 12/3/2021 đến 16h30 ngày 22/3/2021 (trừ ngày nghỉ), tại phòng Kế hoạch Kinh tế Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico, phường Phú Xá, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

6. Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Trước 15h00 ngày 24/3/2021.

7. Địa chỉ thông báo và niêm yết thông tin chào giá: Thông tin Phiên chào giá hàng hóa được đăng tải trên trang website Thời báo Tài Chính Việt Nam thoibaotaichinhvietnam.vn, trang website www.kimloaimau.com.vn, đồng thời được niêm yết tại trụ sở Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico từ 08h00 ngày 12/3/2021 đến 16h00 ngày 24/3/2021./.

L.T