đấu thầu

Thủ tục thuê công ty luật nước ngoài thực hiện theo Luật Đấu thầu. Ảnh: Bùi Tư

Cụ thể, Sở KHCN Bình Định được giao làm chủ đầu tư dự án Tổ hợp không gian khoa học, bao gồm Nhà mô hình vũ trụ và Bảo tàng khoa học tại Quyết định số 1465/QĐ-UBND ngày 24/4/2015 của UBND tỉnh Bình Định. Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.

Trong quá trình triển khai dự án, Sở KHCN Bình Định đã thực hiện các thủ tục và tổ chức ký kết hợp đồng mua bán hệ thống chiếu hình nhà mô hình vũ trụ với Công ty Sky Skan (Hoa Kỳ), với tổng giá trị hợp đồng (trọn gói) là 800.000 USD. Chủ đầu tư đã thực hiện tạm ứng cho nhà thầu 400.000 USD vào ngày 14/12/2015 theo các điều khoản hợp đồng được ký kết.

Tuy nhiên, đến nay Công ty Sky Skan vẫn chưa cho biết được ngày sẽ chuyển hàng và lắp đặt thiết bị. Đồng thời, ngày 24/01/2018 và ngày 02/5/2018, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định nhận được thư từ ông Wiliam S.Gannon-đại diện Hội đồng chính thức các chủ nợ không có đảm bảo của Công ty Sky Skan-thông báo về các phiên điều trần được tổ chức tại Tòa án quận New Hampshire, bang New Hampshire, Hoa Kỳ có liên quan đến Công ty Sky Skan. Nội dung thông báo khuyến nghị bên liên quan cần đọc kỹ thông báo và bàn thảo với cố vấn luật pháp của mình. Nếu không có cố vấn luật pháp thì có thể tham vấn với một luật sư phù hợp nào đó để bảo vệ các quyền lợi có thể bị ảnh hưởng.

Trước tình hình trên, qua giới thiệu của Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định đã liên hệ và được Công ty Luật Devine Millimet & Branch (tại Hoa Kỳ) cung cấp đơn giá hợp đồng và đề nghị một khoản chi phí trả trước 15.000 USD để bắt đầu thực hiện công việc.

Theo đó, UBND tỉnh Bình Định đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn các thủ tục để tính thuế Công ty Luật nước ngoài đảm bảo về năng lực và kinh nghiệm để hỗ trợ Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định bảo vệ các quyền lợi có thể bị ảnh hưởng.

Về các đề nghị của UBND tỉnh Bình Định, Bộ Tài chính cho biết, Khoản 2 Điều 12 Luật Ngân sách nhà nước (NSNN) quy định điều kiện thực hiện chi NSNN như sau: Chi NSNN chỉ được thực hiện khi đã có trong dự toán ngân sách được giao, trừ trường hợp quy định tại Điều 51 Luật này; đã được thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư hoặc người được ủy quyền quyết định chi và đáp ứng các trường hợp trong từng trường hợp đó là: Đối với những gói thầu thuộc các nhiệm vụ, chương trình, dự án cần phải đấu thầu để lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật đấu thầu.

Điều 4 Luật Đấu thầu quy định: Dịch vụ tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm: lập, đánh giá báo cáo quy hoạch, tổng sơ đồ phát triển, kiến trúc; khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường; khảo sát, lập thiết kế, dự toán; lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm tra, thẩm định; giám sát, quản lý dự án; thu xếp tài chính; kiểm toán, đào tạo, chuyển giao công nghệ; các dịch vụ tư vấn khác (Khoản 8);

Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công- tư, dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế (Khoản 12).

Căn cứ quy định nêu trên, nội dung thuê Công ty Luật nước ngoài để bảo vệ các quyền lợi liên quan đến Hợp đồng mua bán hệ thống chiếu hình nhà mô hình vũ trụ của Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định được xác định là một loại dịch vụ tư vấn. Theo đó, để thực hiện các thủ tục về ký hợp đồng thuê Công ty Luật nước ngoài phù hợp và sử dụng nguồn kinh phí từ NSNN để chi trả cho hợp đồng, Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định thực hiện các thủ tục về đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế./.

Bùi Tư