dự trữ quốc gia

Các Cục Dự trữ nhà nước khu vực sẽ thực hiện cắm biển “Khu vực kho dự trữ quốc gia” – không nhiệm vụ cấm vào” tại tất cả các điểm kho. Ảnh: Đức Minh

Cụ thể, tại Công văn số 658/TCDT-CSPC, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành DTNN quán triệt đầy đủ và thực hiện đúng các quy định về hành vi bị cấm trong bảo vệ bí mật nhà nước; về xác định bí mật nhà nước và độ mật của bí mật nhà nước; về sao, chụp tài liệu bí mật nhà nước; về vận chuyển; giao, nhận, chuyển giao tài liệu bí mật nhà nước; về thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước; về giải mật, gia hạn bí mật nhà nước; tiêu hủy bí mật nhà nước; về trách nhiệm, thẩm quyền của tổ chức, cá nhân trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước; về mẫu dấu, mẫu biểu trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Đồng thời, các đơn vị quán triệt cụ thể và thực hiện đúng các quy định của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước, gồm: Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực tài chính, ngân sách, dự trữ quốc gia (DTQG) và danh mục bí mật nhà nước các lĩnh vực chuyên môn khác.

Đặc biệt, các đơn vị trong ngành DTNN quán triệt cụ thể và thực hiện đúng các quy chế nội ngành về công tác bảo vệ bí mật nhà nước và quản lý kho DTQG, gồm: Quy chế ban hành theo quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước: Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Bộ Tài chính; Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Tổng cục DTNN; Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Cục DTNN khu vực.

Đồng thời, thực hiện đúng: Quy chế ban hành theo quy định của Luật DTQG: Khung quy chế quản lý kho DTQG của Tổng cục DTNN; Quy chế quản lý, sử dụng kho DTQG của Cục DTNN khu vực; Nội quy bảo vệ kho DTQG,…

Lãnh đạo Tổng cục DTNN yêu cầu thủ trưởng đơn vị thuộc Tổng cục phân công cán bộ, công chức làm nhiệm vụ đầu mối theo dõi, hướng dẫn, báo cáo về công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại đơn vị.

Cục trưởng Cục DTNN khu vực khẩn trương ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước và Quy chế quản lý, sử dụng kho DTQG báo cáo về Tổng cục DTNN trước ngày 20/5/2021.

Vụ Quản lý hàng dự trữ chủ trì tham mưu cho Tổng cục DTNN có văn bản hướng dẫn các Cục DTNN khu vực thực hiện cắm biển “Khu vực kho dự trữ quốc gia” – không nhiệm vụ cấm vào” tại tất cả các điểm kho, hoàn thành trong tháng 5/2021./.

Minh Đức