Kinh doanh nhà ở đang nhận được nhiều ưu đãi thuế. Ảnh: Đức Minh

Thuế suất 5% cho kinh doanh nhà ở xã hội

Đó là những nội dung cơ bản, quy định tại dự thảo thông tư hướng dẫn thi hành nghị định Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 1/7/2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT), mà Bộ Tài chính đang lấy ý kiến.

Dự thảo cũng quy định: Trường hợp bán, cho thuê mua nhà ở xã hội, thuế suất 5% áp dụng theo hợp đồng bán, cho thuê mua nhà ở xã hội được ký từ ngày 01/7/2013 và áp dụng với số tiền thanh toán từ ngày 01/7/2013 đối với hợp đồng ký trước ngày 01/7/2013.

Trường hợp cho thuê nhà ở xã hội, thuế suất 5% áp dụng căn cứ vào thời điểm thu tiền theo hợp đồng (kể cả trường hợp thu tiền trước cho nhiều kỳ) hoặc thời điểm lập hoá đơn theo quy định kể từ ngày 01/7/2013 trở đi.

Tuy nhiên, dự thảo quy định, đối với nhà ở do Nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng không đáp ứng các tiêu chí về nhà ở xã hội, về giá bán nhà, về giá cho thuê, về giá cho thuê mua, về đối tượng, điều kiện được thuê, được thuê mua, được mua (theo quy định của Luật nhà ở) thì không thuộc diện được áp dụng thuế suất 5%, mà phải chịu thuế suất 10%.

Giảm 50% mức thuế suất đối với nhà ở thương mại, trong một năm

Dự thảo thông tư cũng quy định, cho phép giảm 50% mức thuế suất GTGT trong một năm (từ ngày 01/7/2013 đến hết ngày 30/6/2014) đối với bán, cho thuê hoặc cho thuê mua nhà ở thương mại là căn hộ hoàn thiện có diện tích sàn dưới 70 m2 và có giá bán dưới 15 triệu đồng/m2.

Việc áp dụng giảm thuế suất GTGT đối với kinh doanh nhà ở thương mại đáp ứng các điều kiện sau:

Là căn hộ hoàn thiện có diện tích sàn ghi trong hợp đồng dưới 70m2 và có giá bán, giá cho thuê mua dưới 15 triệu đồng/m2; Giá này phải được ghi rõ trong hợp đồng; Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10% và đã bao gồm phí bảo trì công trình theo quy định;

Giá cho thuê mua hoặc bán nhà theo phương thức trả góp, trả chậm là giá bán một lần đã bao gồm thuế GTGT 10% và đã bao gồm khoản phí bảo trì công trình, nhưng không bao gồm khoản lãi trả góp, trả chậm và các khoản lãi khác.

Việc giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT đối với các hợp đồng bán, cho thuê mua nhà ở thương mại được ký trước ngày 01/7/2013 và hợp đồng ký trong thời gian từ 01/7/2013 đến hết ngày 30/6/2014 được áp dụng đối với số tiền thanh toán trong giai đoạn từ ngày 01/7/2013 đến hết ngày 30/6/2014.

Dự thảo cũng quy định việc áp dụng giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT đối với căn hộ cho thuê. Theo đó, kinh doanh các căn hộ nhà ở thương mại được giảm thuế suất phải đáp ứng các điều kiện sau:

Căn hộ cho thuê phải đáp ứng điều kiện có diện tích dưới 70m2 và có giá trị tương đương với căn hộ cùng loại có giá bán dưới 15 triệu đồng/m2. (Căn hộ cùng loại là căn hộ trong cùng khu vực có diện tích, đặc điểm, vị trí tương tự với căn hộ cho thuê.)

Giá bán của căn hộ cùng loại dùng để làm căn cứ xác định giảm thuế suất thuế GTGT cho căn hộ cho thuê đã bao gồm thuế GTGT 10% và đã bao gồm phí bảo trì công trình theo quy định.

Việc giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT đối với trường hợp cho thuê được tính trên số tiền cho thuê trả từng kỳ theo quy định tại hợp đồng cho thuê từ ngày 01/7/ 2013 đến hết ngày 30/6/2014 (kể cả trường hợp trả trước tiền thuê cho nhiều năm). Trường hợp doanh nghiệp cho thuê nhà từ ngày 01/7/2013 đến hết ngày 30/6/2014 mà chưa nhận được tiền cho thuê thì xác định giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT tính trên số tiền cho thuê trong thời hạn này./.

- Lập hoá đơn bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thương mại thuộc diện giảm thuế suất thuế GTGT:

Khi lập hoá đơn bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thương mại thuộc diện giảm thuế suất thuế GTGT theo hướng dẫn tại Điều này, tại dòng thuế suất thuế GTGT ghi “10% x 50%”; dòng tiền thuế GTGT ghi theo số tiền thuế đã tính giảm; dòng tổng số tiền thanh toán ghi theo số tiền người mua phải thanh toán.

- Kê khai thuế giá trị gia tăng được giảm:

a)Thủ tục hồ sơ khai thuế GTGT thực hiện theo hướng dẫn tại Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

b) Hóa đơn giảm thuế GTGT của nhà ở thương mại bán, cho thuê, cho thuê mua được kê khai theo nhóm Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất 10% trên Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ bán ra kèm theo Tờ khai thuế GTGT dành cho người nộp thuế theo phương pháp khấu trừ. Dòng ghi chú ghi "Giảm 50% Nhà ở thương mại".

Vũ Long