Khoán chi trở thành động lực thúc đẩy tiết kiệm

Theo báo cáo về tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra tài chính và PCTN năm 2016 của Bộ Tài chính, trong năm qua, toàn ngành Tài chính đã tích cực rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời các cơ chế chính sách, chế độ còn bất cập, xây dựng cơ chế chính sách mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và PCTN, lãng phí.

Một số giải pháp PCTN như công tác cải cách hành chính (CCHC), hiện đại hóa cũng đã được lãnh đạo Bộ Tài chính quan tâm chỉ đạo sát sao như: Tập trung đẩy mạnh công tác CCHC theo đúng chỉ đạo tại Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016 (NQ 19); tiếp tục tăng cường công tác CCHC, nhất là cải cách TTHC trong lĩnh vực thuế, hải quan.

Chỉ số xếp hạng CCHC (Par Index) của Bộ Tài chính năm 2016 đứng thứ 2 trong nhóm 19 bộ, ngành. Đây cũng là năm thứ 2 Bộ Tài chính vẫn tiếp tục giữ nguyên được vị trí xếp hạng này, điều đó đã phản ánh quyết tâm cao của Bộ Tài chính trong việc thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020.

Đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP), Bộ Tài chính đã thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp Chính phủ triển thực hiện các quy định của Luật THTK,CLP và các văn bản hướng dẫn; chủ động hướng dẫn kịp thời các bộ, ngành, địa phương, trong việc thực hiện công tác THTK,CLP.

Theo đó, trong năm 2016, các cấp, các ngành đã chủ động rà soát, cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cấp thiết. Đặc biệt, cơ chế khoán chi đã trở thành động lực thúc đẩy tiết kiệm. Nhiều cơ quan đã tiết kiệm được kinh phí, tạo nguồn để bổ sung thu nhập cho cán bộ, công chức với mức chi trả bình quân khoảng từ 0,1 lần đến 0,5 lần mức lương cấp bậc, chức vụ (đối với cơ quan nhà nước) và từ 0,5 lần đến 1,5 lần tiền lương cấp bậc của đơn vị (đối với đơn vị sự nghiệp)...

Triệt để tiết kiệm chi ngân sách năm 2017

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cũng nhận thấy thời gian qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong công tác PCTN và THTK và CLP, một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo công tác PCTN.

Không những vậy, công tác tự kiểm tra nội bộ ở một số cơ quan, đơn vị còn mang tính hình thức; Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện Luật PCTN gặp nhiều khó khăn trong việc phát hiện hành vi tham nhũng.

Ngoài ra, công tác THTK, CLP trong quản lý, sử dụng NSNN vẫn còn tình trạng vi phạm tiêu chuẩn, định mức, chế độ; phân bổ giao dự toán chậm, sử dụng kinh phí sai quy định còn xảy ra. Một số bộ, ngành, địa phương chưa thực sự quyết liệt trong triển khai, thực hiện công tác THTK, CLP; vẫn còn không ít cơ quan, tổ chức chậm trễ trong việc tổng hợp, báo cáo, đánh giá kết quả THTK, CLP...

Để phát huy những kết quả đã đạt được và từng bước khắc phục tồn tại, hạn chế nhằm tăng cường công tác PCTN, THTK, CLP hiệu quả hơn trong năm 2017, Bộ Tài chính sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt quy định pháp luật về THTK, CLP. Đặc biệt, tổ chức triển khai thực hiện tốt Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP năm 2017.

Song song đó, thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, hiệu quả, triệt để tiết kiệm chi ngân sách; Kiểm soát chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng và bảo đảm nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia trong giới hạn an toàn theo quy định. Thực hiện công bố công khai đối với những cơ quan, tổ chức chưa thực hiện đúng trách nhiệm được giao theo quy định của Luật THTK, CLP, có hình thức kiểm điểm, kỷ luật đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức thiếu trách nhiệm trong việc triển khai, tổ chức thực hiện Luật THTK, CLP.../.

5,1 tỷ đồng/năm là số tiền dự kiến mà người dân và doanh nghiệp tiết kiệm được nhờ cải cách thủ tục hành chính của Bộ Tài chính trong năm 2016.

Phúc Nguyên