than

Các chỉ tiêu như than nguyên khai sản xuất, bốc đất đạt và vượt kế hoạch tháng 5. Ảnh: TL

TKV cho biết, tháng 5 điều kiện thời tiết thuận lợi, việc cung cấp điện ổn định, công tác an ninh trật tự nhìn chung được các đơn vị kiểm soát tốt, không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự trong khu vực được giao quản lý.

Đặc biệt, các chỉ tiêu chính như than nguyên khai sản xuất, bốc đất đạt và vượt kế hoạch tháng, riêng về tiêu thụ than giảm do các hộ điện giảm sản lượng phát điện, các hộ xi măng phân bón hoá chất chưa nhận than theo kế hoạch.

Cụ thể, toàn TKV đã sản xuất 3,39 triệu tấn than nguyên khai (bằng 9,4% kế hoạch năm), tiêu thụ 3,08 triệu tấn (đạt 8,6% kế hoạch năm); sản xuất khoáng sản:Tinh quặng đồng 4.745 tấn, đồng tấm 820 tấn, kẽm thỏi 900 tấn, thiếc thỏi 37 tấn, alumin + hydrat quy đổi 94.368 tấn...sản xuất và tiêu thụ 911 triệu kWh điện; sản xuất 4.500 tấn thuốc nổ, tiêu thụ 8.900 tấn; sản xuất, tiêu thụ amon nitrat 9.000 tấn.

Theo đó, doanh thu tiêu thụ than dự kiến đạt 4.982 tỷ đồng, đạt 9,2% kế hoạch năm; sản xuất, tiêu thụ khoáng sản đạt 922 tỷ đồng, đạt 8,1% kế hoạch năm; sản xuất và bán điện dự kiến 1.125 tỷ đồng, đạt 9,7% kế hoạch năm; sản xuất cơ khí, dự kiến 218 tỷ đồng, đạt 9,4% kế hoạch năm; vật liệu nổ công nghiệp dự kiến 400 tỷ đồng, đạt 9,4% kế hoạch năm; doanh thu khác dự kiến 1.144 tỷ đồng, đạt 5% kế hoạch năm./.

Tố Uyên