Tốc độ tăng trưởng GDP ngành nông nghiệp đạt 3,01%/năm