covid-19, dự trữ nhà nước

Các đơn vị thuộc ngành Dự trữ Nhà nước thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Nguyễn Văn Nam

Ngày 27/7/2021, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) ban hành Công văn số 1206/TCDT-VP về triển khai công việc trong bối cảnh dịch Covid-19.

Theo đó, để triển khai cấp bách, hiệu quả các nội dung của Chỉ thị 17/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội và Văn bản số 8187/BTC4CHTC của Bộ Tài chính về việc triển khai công việc trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19, lãnh đạo Tổng cục DTNN đã yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai một số công việc. Trong đó, đặc biệt lưu ý nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác tổ chức triển khai; kịp thời quán triệt và phổ biến đến cán bộ, công chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, Thành phố Hà Nội và các văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tổng cục yêu cầu, trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ được giao, khối lượng, tính chất công việc và số lượng công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà để xử lý giải quyết công việc trực tuyến. Những trường hợp thực sự cần thiết như trực cơ quan, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở và phải bảo đảm thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và thông suốt.

Tổng cục DTNN dừng tất cả các hoạt động, cuộc họp chưa cấp thiết; các cuộc họp cần thực hiện thì tổ chức họp theo hình thức trực tuyến.

Đức Minh