Tàu tuần tra trên biển của Hải quan Quảng Bình.
Tàu tuần tra trên biển của Hải quan Quảng Bình.

Trong lời phát động thi đua trong năm 2024, Tổng cục Hải quan đã đặt ra nhiều mục tiêu cũng như giải pháp thực hiện.

Đó là, xây dựng hệ thống công nghệ thông tin hải quan tập trung, tích hợp thông mình đảm bảo các yêu cầu về an toàn thông tin hệ thống với nền tảng số, phù hợp với kiến trúc chính phủ điện tử, chính phủ số, chuẩn mực quốc tế; xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, máy móc, trang thiết bị hiện đại đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan trong tình hình mới, thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, kết nối với các đối tác thương mại của Việt Nam.

Bên cạnh đó, toàn ngành tập trung hóa, hiện đại hóa, tự động hóa công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; đẩy mạnh kiểm tra trước và sau thông quan, giảm tỷ lệ kiểm tra trong quá trình làm thủ tục hải quan; triển khai mô mình biên giới thông minh, hải quan xanh theo khuyến nghị của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO).

Đồng thời, các đơn vị nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới; kết hợp đồng bộ, hiệu quả giữa phương pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan hiện đại với phương pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan truyền thống nhằm chủ động, phòng ngừa từ xa, từ sóm.

Tổng cục Hải quan kêu gọi các đơn vị phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2024 do Quốc hội, Chính phủ giao; quyết tâm đạt chỉ tiêu phấn đấu do Bộ Tài chính giao.

Cùng với đó là tiếp tục xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, bảo đảm công khai, minh bạch, quản lý thống nhất, hiệu lực, hiệu quả trên cơ sở, quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng về đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Đổi mới tổ chức bộ máy hải quan với cơ cầu tinh gọn hợp lý, giảm đầu mối trung gian; đẩy mạnh xây dựng và triển khai mô hình quản lý nguồn nhân lực theo năng lực dựa trên vị trí việc làm; phát triển nguồn nhân lực tỉnh thông nghiệp vụ, liêm chính, chuyên nghiệp, làm chủ được công nghệ, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại.

Đối với giai đoạn 2024-2025, hướng tới kỷ niệm 80 năm thành lập Hải quan Việt Nam và Đại hội Đại biểu điển hình tiên tiến ngành Hải quan lần thứ VII, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tiếp tục khắc phục khó khăn, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết, thống nhất từ nhận thức đến hành động xây dựng Hải quan Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp theo các xu hướng và chuẩn mực quốc tế; thực hiện cải cách hành chính và chính phủ số, góp phần đảm bảo an ninh, lợi ích chủ quyền quốc gia, bảo vệ cộng đồng và xã hội; tạo môi trường thân thiện, minh bạch công bằng và nhất quán, nâng cao chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới, thích ứng với sự thay đổi của chuỗi cung ứng thương mại toàn cầu.

Mặt khác, quản lý thu thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu hiệu quả, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, du lịch và vận tải hợp pháp qua biên giới; tạo môi trường xuất nhập khẩu minh bạch, công bằng, ứng phó hiệu quả với các thay đổi liên quan tới các biện pháp phòng vệ thương mại trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động.

Giai đoạn 2024-2025, cơ quan hải quan tập trung nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hiện đại hóa công tác kiểm tra, giám sát hải quan, nâng cao năng lực kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành hải quan; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn xã hội và bảo vệ lợi ích, chủ quyền quốc gia.