Tổng số tiết kiệm kinh phí, vốn Nhà nước năm 2022 là 53.887 tỷ đồng