Tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam trong 11 tháng đạt hơn 28,85 tỷ USD