anh moi

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong phát biểu tại hội của ngành Tài chính TP. Hồ Chí Minh năm 2020. Ảnh: ĐD

Tham mưu nhiều văn bản kịp thời, phù hợp

Phó Giám đốc Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh Trần Mai Phương cho biết, TP. Hồ Chí Minh có đặc thù địa bàn rộng, nhiều đầu mối đơn vị quản lý, quy mô lớn, phức tạp, dễ phát sinh yếu tố tiêu cực nếu buông lỏng quản lý của cơ quan có thẩm quyền. Do vậy, trên cơ sở các quy định của Luật Quản lý sử dụng tài sản công, cuối năm 2018, Sở Tài chính thành phố chủ động tham mưu UBND thành phố (TP) ban hành quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản công tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp và tổ chức khác được thành lập theo quy định pháp luật về hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động trên địa bàn TP.

Cũng trong năm 2018 và 2019, bằng việc cụ thể hóa nghị định của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập sở hữu toàn dân, Sở Tài chính đã tham mưu UBND TP ban hành 03 quyết định chỉ đạo về nội dung này.

Riêng trong năm 2020, thực hiện Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị, UBND TP đã ban hành 6 quyết định gồm: quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị thuộc lĩnh vực y tế, lĩnh vực thông tin và truyền thông, lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, lĩnh vực văn hóa - thể thao, thư viện và lĩnh vực giáo dục đào tào trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Bà Phương cũng cho biết thêm, liên quan đến công tác quản lý, sử dụng xe công, UBND TP. Hồ Chí Minh cũng đã ban hành 3 quyết định quy định chi tiết về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố. Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng lĩnh vực y tế đối với Trung tâm Cấp cứu 115 thuộc Sở Y tế thành phố.

Cùng với việc ban hành các quyết định, quy định về tăng cường quản lý tài sản công, xe công, công tác thanh tra, kiểm tra tại các địa phương, đơn vị cũng được Thanh tra Sở Tài chính, Thanh tra TP tăng cường phối hợp thực hiện đạt hiệu quả, được các cấp lãnh đạo TP ghi nhận và đánh cao. Một số địa phương, đơn vị khi phát hiện có dấu hiệu phát sinh, vi phạm được xử lý, chấn chỉnh kịp thời.

Nhờ đó trong hai năm (2019 - 2020), số vụ việc vi phạm quy định về sử dụng tài sản công, xe công trên địa bàn TP giảm nhiều, hạn chế phát sinh những vụ việc nổi cộm.

Nỗ lực thực hành tiết kiệm, quản lý chi ngân sách

Cũng theo bà Trần Mai Phương, hàng năm, trên cơ sở Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do Thủ tướng Chính phủ ban hành, Sở Tài chính đã chủ động xây dựng, tham mưu UBND TP triển khai Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho các đơn vị Nhà nước trên địa bàn.

Trong đó xây dựng các mục tiêu, tiêu chí cụ thể đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động chi thường xuyên của ngân sách nhà nước. Đây được xem là cơ sở, tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động cùng các phong trào thi đua của ngành Tài chính.

Phát biểu chỉ đạo với các cơ đơn vị trong ngành Tài chính tại hội nghị mới đâđ, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết, thời gian qua, UBND TP thường xuyên quan tâm và chỉ đạo các sở, ngành chức năng và UBND các quận, huyện tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến, quán triệt về Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thực hiện trên tất cả các lĩnh vực.

Trong đó, đáng chú ý là thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, đảm bảo chi ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả.

Theo đó, UBND TP rất nỗ lực trong việc điều hành chi ngân sách trong phạm vi dự toán đã phân bổ; thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên, chủ động cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện những khoản chi chưa thật sự cần thiết. Riêng trong năm 2020, TP đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương sử dụng NSNN tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên để ứng phó với đại dịch Covid-19.

Nguồn ngân sách tiết kiệm chi phần lớn dành tập trung chăm lo cho các đối tượng chính sách và bổ sung một số chế độ, chính sách theo quy định của trung ương và Hội đồng Nhân dân thành phố.

Một trong những giải pháp quan trọng là tăng cường xã hội hóa một số lĩnh vực (giáo dục, y tế...), thực hiện đấu thầu một số dịch vụ công như duy tu giao thông, chiếu sáng công cộng, vệ sinh môi trường..., để nâng cao chất lượng phục vụ, tiết kiệm chi phí ngân sách.

Sở Tài chính TP.Hồ Chí Minh cũng cho biết, trong phạm vi dự toán được giao, trong năm 2021 ngành Tài chính TP triển khai quyết liệt và có hiệu quả việc thu hồi các khoản nợ tạm ứng ngân sách; tập trung công tác thanh tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi tiêu ngân sách và mua sắm, quản lý tài sản công của các cơ quan, đơn vị.

Theo chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 và những năm tiếp theo, UBND TP. Hồ Chí Minh tập trung chỉ đạo các cơ quan quản lý hành chính tiếp tục chủ động rà soát, sắp xếp lại bộ máy hợp lý, tiết kiệm các khoản chi. Nguồn kinh phí phải được sử dụng đúng mục đích, chế độ quy định và tuân thủ đúng quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí một cách thiết thực, hiệu quả./.

Theo Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh, trong thời gian tới, các đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được giao thêm phần tự chủ, tích cực khai thác các nguồn thu sự nghiệp, phát triển cung ứng dịch vụ phù hợp với chức năng, chủ động sử dụng các nguồn kinh phí cho hoạt động của đơn vị đạt hiệu quả và hoàn thành nhiệm vụ chính trị với sự giám sát của cán bộ, công chức theo quy chế chi tiêu nội bộ.

Gia Cư