tphcm

Huy động ngân sách từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 11 tháng năm 2020 đạt hơn 54 nghìn tỷ đồng. Ảnh ĐD

Trong đó, thu nội địa được 211.497 tỷ đồng, đạt 75,9% dự toán và giảm 8,9% (so với cùng kỳ năm 2019); thu từ dầu thô được 10.000 tỷ đồng, đạt 82% dự toán và giảm 50,4%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu được 93.760 tỷ đồng, đạt 81,5% dự toán và giảm 13,9%.

Đối với các khoản thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trung ương ước thực hiện được 15.379 tỷ đồng, đạt 83,3% dự toán và giảm 2,5%; thu từ khu vực DNNN địa phương ước thực hiện được 7.078 tỷ đồng, đạt 70,4% dự toán và giảm 1,7%; thu từ khu vực tư nhân ước thực hiện được 56.534 tỷ đồng, đạt 73,6% dự toán và giảm 7,2%; thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước thực hiện được 54.459 tỷ đồng, đạt 71,8% dự toán và giảm 7,6%.

Về chi ngân sách, tổng chi ngân sách địa phương (không tính tạm ứng) 11 tháng ước thực hiện 63.386 tỷ đồng, đạt 62,1% dự toán và tăng 26% so cùng kỳ. Trong đó, chi đầu tư phát triển 22.586 tỷ đồng, đạt 62,6% dự toán và tăng 48,4%; chi thường xuyên 33.642 tỷ đồng, đạt 72,1% dự toán và tăng 6,4%.

Trong các khoản chi thường xuyên, chi sự nghiệp kinh tế 5.220 tỷ đồng, đạt 69,5% dự toán và tăng 31%; chi sự nghiệp giáo dục đào tạo 11.096 tỷ đồng, đạt 69,4% dự toán và tăng 1,4%; chi sự nghiệp y tế 2.205 tỷ đồng, đạt 70% dự toán và tăng 21,8%; chi quản lý hành chính 6.046 tỷ đồng, đạt 73,1% dự toán và giảm 3,2% so với cùng kỳ năm 2019./.

Đỗ Doãn