Hỏi: Trên website https://hoadondientu.gdt.gov.vn/tra-cuu/tra-cuu-hoa-don có thể tra cứu được hóa đơn điện tử (HĐĐT) theo Thông tư 78 nhưng lại không tra cứu được hóa đơn không có mã (ví dụ như bên bảo hiểm, ngân hàng,...), vậy làm cách nào để tra cứu được những hóa đơn này để quản lý được ngoài website tra cứu của bên nhà cung cấp gửi cho khách hàng?

Trả lời: Một số tổ chức, doanh nghiệp như: Bảo hiểm, ngân hàng,… sử dụng HĐĐT không mã của cơ quan thuế, thuộc trường hợp gửi Bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT hàng hóa, cung cấp dịch vụ phát sinh trong tháng hoặc quý gửi cơ quan thuế theo quy định tại điểm 3 điều 22 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP: “Người bán lập Bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT hàng hóa, cung cấp dịch vụ phát sinh trong tháng hoặc quý (tính từ ngày đầu của tháng, quý đến ngày cuối cùng của tháng hoặc quý) theo Mẫu số 01/TH-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này để gửi cơ quan thuế cùng với thời gian gửi Tờ khai thuế GTGT theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành”. Khi đó tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sẽ tra cứu được thông tin hóa đơn thuộc bảng tổng hợp trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế sau thời điểm tổ chức, doanh nghiệp đã gửi bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT đến cơ quan thuế.

Điều chỉnh cho hóa đơn đã lập khi phát hiện sai sót

Hỏi: Từ tháng 1/2022 đến 24/4/2022, công ty bán hàng xuất khẩu chỉ dùng hóa đơn thương mại, sau ngày 25/4/2022 công ty có xuất HĐĐT có mã cơ quan thuế cho việc bán hàng xuất khẩu. Đến tháng 6/2022 công ty phát hiện bị sai đơn giá hàng hóa xuất khẩu từ tháng 1/2022 đến tháng 4/2022. Vậy công ty phải xuất hóa đơn điều chỉnh cho các lô hàng từ tháng 1/2022 đến tháng 4/2022 hay chỉ xuất hóa đơn điều chỉnh cho các lô hàng từ sau 25/4/2022?

Trả lời: Trường hợp công ty chưa lập HĐĐT cho hàng xuất khẩu từ tháng 1/2022 đến ngày 24/4/2022 thì trong tháng 6/2022, công ty lập HĐĐT cho hàng hóa đã xuất khẩu từ tháng 1/2022 đến ngày 24/4/2022.

Đối với lô hàng xuất khẩu từ ngày 25/4/2022 công ty đã xuất HĐĐT cho hàng xuất khẩu và trong tháng 6/2022 phát hiện sai sót thì công ty lập HĐĐT điều chỉnh cho hóa đơn đã lập.