Trước đó, tại công văn số 13922/BTC-NSNN ngày 12/10/2012; Bộ Tài chính đã bổ sung 63,303 tỷ đồng cho tỉnh hỗ trợ BHYT cho học sinh, sinh viên và người thuộc hộ cận nghèo năm 2012.

Đến nay số kinh phí còn dư của năm 2012 là 3,089 tỷ đồng. Do đó, Bộ Tài chính đề nghị, tỉnh Quảng Nam chuyển nguồn kinh phí còn dư này sang năm 2013 để thực hiện chế độ BHYT cho các đối tượng trên; đồng thời, tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính để có căn cứ xử lý kinh phí cho Tỉnh thực hiện chính sách.

Bộ Tài chính cũng cho biết, đối với việc hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho người nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi, Bộ đang tổng hợp xử lý chung cho các địa phương, trong đó có tỉnh Quảng Nam.

Hoàng Minh