Văn bản nêu rõ, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/1/2024 về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5.

Triển khai nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc thù cho các chương trình mục tiêu quốc gia
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù về phân bổ, giao dự toán chi thường xuyên ngân sách trung ương hằng năm các chương trình mục tiêu quốc gia.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương, yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương là cơ quan chủ quản các chương trình mục tiêu quốc gia theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương nghiên cứu các cơ chế, chính sách đặc thù nêu tại nghị quyết để tổ chức thực hiện ngay; sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn, quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trong phạm vi, lĩnh vực quản lý (nếu cần thiết).

Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình triển khai, các bộ, cơ quan, địa phương là cơ quan chủ quản các chương trình mục tiêu quốc gia có văn bản gửi các bộ, cơ quan liên quan để kịp thời hướng dẫn theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Trong đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù sau: Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hàng năm thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị quyết số 111/2024/QH15. Về giao chủ dự án tự thực hiện việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ trong nội dung của dự án hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại điểm a khoản 4 Điều 4 Nghị quyết số 111/2024/QH15…

Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù sau: Về phân bổ, giao dự toán chi thường xuyên ngân sách trung ương hàng năm quy định tại điểm c khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 111/2024/QH15. Về điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước hàng năm quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị quyết số 111/2024/QH15.

Về thanh toán tiền hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho chủ dự án thực hiện việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ quy định tại điểm b khoản 4 Điều 4 Nghị quyết số 111/2024/QH15. Về quản lý, sử dụng tài sản hình thành trong dự án hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại khoản 5 Điều 4 Nghị quyết số 111/2024/QH15.

Về việc quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm của huyện thực hiện cơ chế thí điểm quy định tại điểm c khoản 7 Điều 4 Nghị quyết số 111/2024/QH15…/.

Tổng hợp các vướng mắc chưa giải quyết để xử lý kịp thời

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan chuẩn bị báo cáo, tài liệu phục vụ Phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo trung ương trực tuyến với các địa phương trong khoảng thời gian từ ngày 4/3 đến ngày 10/3/2024.

Trong đó, lưu ý tổng hợp những khó khăn, vướng mắc (nếu có) chưa giải quyết hoặc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện của từng chương trình mục tiêu quốc gia và đề xuất các giải pháp tháo gỡ cụ thể, gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 29/2/2024 để tổng hợp, báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo trung ương.