Phần mềm quản lý TSNN phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện được Bộ Tài chính đưa ra. Ảnh: Cục Quản lý công sản

Thông tư nêu rõ, việc quyết định xây dựng hoặc mua sắm và thủ tục lựa chọn đơn vị cung cấp Phần mềm Quản lý tài sản cố định được thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu, Luật Công nghệ thông tin cũng như tại các Nghị định của Chính phủ về việc sử dụng NSNN cho việc mua sắm này....

Phần mềm Quản lý tài sản cố định phải hỗ trợ cho người sử dụng tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (TSNN). Khi sử dụng phần mềm không được làm thay đổi nghiệp vụ quản lý tài sản được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về quản lý, sử dụng TSNN.

Tài liệu, báo cáo được in ra từ phần mềm phải tuân thủ mẫu biểu và nội dung theo quy định của pháp luật, đảm bảo sự thống nhất giữa số liệu lưu giữ trên máy và số liệu trên sổ tài sản, đảm bảo cập nhật kịp thời các biến động của tài sản với tình hình sử dụng thực tế của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Phần mềm phù hợp với chế độ quản lý, sử dụng TSNN hiện hành và có khả năng tích hợp được với Cơ sở dữ liệu quốc gia về TSNN...

Thông tư cũng quy định, Phần mềm Quản lý tài sản cố định có khả năng tự động tính hao mòn và khấu hao tài sản trong trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính sử dụng TSNN vào mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết theo quy định của pháp luật.

Thông tư cũng đặt ra yêu cầu Phần mềm Quản lý tài sản cố định phải đảm bảo tính bảo mật thông tin và an toàn dữ liệu theo các tiêu chuẩn cụ thể.

Phần mềm Quản lý tài sản cố định trước khi đưa vào sử dụng phải được đặt tên, thuyết minh rõ xuất xứ, tính năng kỹ thuật, mức độ đạt các tiêu chuẩn hướng dẫn tại Thông tư và các quy định hiện hành trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Phần mềm phải có tài liệu hướng dẫn cụ thể kèm theo để giúp người sử dụng vận hành an toàn, có khả năng xử lý các sự cố. Việc hỗ trợ từ đơn vị cung cấp phải thông qua các hình thức đơn giản, thuận tiện để đảm bảo trong quá trình triển khai, thực hiện được thông suốt. Đặc biệt, phần mềm phải đảm bảo tính hợp pháp khi đưa vào sử dụng.

Các quy định nêu trên sẽ có hiệu lực kể từ ngày 20/1/2014. Đối với các phần mềm quản lý tài sản cố định đang được sử dụng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện như quy định phải được nâng cấp trước ngày 20/1/2015./.

Vân Hà