Theo tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (mã ck: VPI) dự kiến phát hành cổ phiếu chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi.

Văn Phú - Invest sẽ nâng vốn điều lệ lên mức hơn 3.200 tỷ đồng
Năm 2024, Văn Phú - Invest dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức là 10%.

Cụ thể, số lượng trái phiếu tối đa có thể chuyển đổi là 690.000 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để chuyển đổi trái phiếu là 29,65 triệu cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu), tương đương 9,26% tổng số lượng cổ phiếu dự kiến của công ty tại thời điểm chuyển đổi. Khối lượng phát hành dự kiến (theo mệnh giá) hơn 296 tỷ đồng.

Phương án phát hành là phát hành riêng lẻ: Đối tượng phát hành là VIAC (No.1) Limited Partnership - đơn vị đầu tư trực thuộc Vietnam Oman Investments (VOI). Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2024.

Trước đó, năm 2021, Văn Phú - Invest đã phát hành thành công gói trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có giá trị 690 tỷ đồng cho quỹ VIAC Limited Partnership.

Theo đó, gói trái phiếu có thời hạn 3 năm với tài sản đảm bảo là 22,5 triệu cổ phiếu VPI. Số trái phiếu này sẽ được chuyển đổi thành cổ phần của công ty hoặc được tổ chức phát hành mua lại vào ngày đáo hạn.

Về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023, Văn Phú - Invest cũng trình cổ đông thông qua phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20%, tương ứng số tiền 484 tỷ đồng trích từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối.

Cụ thể, tỷ lệ thực hiện 10:2 cho các cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách (mỗi cổ đông hiện hữu sở hữu 10 cổ phần được nhận 2 cổ phần). Tổng số cổ phần dự kiến sau khi phát hành thêm khoảng 48,3 triệu đơn vị.