pnj

Tính đến cuối tháng 5/2021, mạng lưới bán lẻ của PNJ có 343 cửa hàng.

Lợi nhuận sau thuế của công ty này đạt 685 tỷ đồng. Theo đó, doanh thu thuần tăng trưởng 62,9% và lợi nhuận sau thuế tăng 90,6% so với cùng kỳ.

Như vậy, kết thúc 5 tháng đầu năm 2021, PNJ đã đạt hơn 55,7% kế hoạch lãi ròng năm 2021. Riêng tháng 5/2021, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.593 tỷ đồng, tăng 56,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 85 tỷ đồng, tăng 58,6% so với cùng kỳ.

Về cơ cấu, doanh thu kênh lẻ tháng 5/2021 đóng góp 51%, qua đó đưa doanh thu lũy kế kênh lẻ tăng 58,7% so với 5/2020.

Doanh thu kênh sỉ tháng 5/2021 tăng 41% so với cùng kỳ, lũy kế 5 tháng đầu năm chiếm tỷ trọng 14% vào cơ cấu doanh thu của PNJ.

Doanh thu mảng vàng miếng trong tháng 5/2021 tăng hơn 196% so với cùng kỳ, lũy kế 5 tháng chiếm tỷ trọng 26,6% trong cơ cấu doanh thu của PNJ.

Trước đó trong quý I/2021, PNJ đạt 7.182 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng trưởng 43,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Lợi nhuận sau thuế quý I/2021 đạt 512,6 tỷ đồng, tăng trưởng 25,5% so với quý I/2020.

Tại thời điểm cuối quý I/2020, công ty có tổng tài sản là 8.136,2 tỷ đồng, trong đó tài sản nằm chủ yếu ở nhóm tài sản ngắn hạn với giá trị là 6.821,1 tỷ đồng.

Riêng hàng tồn kho của công ty này có giá trị lên tới 6.420 tỷ đồng. Công ty đang sử dụng một lượng hàng tồn kho trị giá gần 3.000 tỷ đồng để làm tài sản thế chấp cho các khoản vay ngắn hạn tại các ngân hàng thương mại.

Cuối quý I/2021, công ty có khoảng hơn 120,4 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn, trong đó có hơn 1,2 tỷ đồng dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi./.

Chí Tín