HSX cho biết, VNH đã bị đưa vào diện kiểm soát kể từ ngày 30/3/2016 do lợi nhuận sau thuế năm 2016 là âm gần 7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế năm 2014 là âm 43,5 tỷ đồng căn cứ vào Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 và 2014.

Ngày 19/1/2017, HSX đã nhận được báo cáo tài chính quý 4 năm 2016 của Công ty và đã công bố thông tin ra thị trường. Theo đó lợi nhuận sau thuế năm 2016 của công ty là âm 24 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2016 là âm 74 tỷ đồng.

Căn cứ theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 60 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán: “Chứng khoán bị hủy bỏ niêm yết khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây: kết quả sản xuất kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm liên tục hoặc tổng số lỗ lũy kế vượt quá vốn điều lệ thực góp trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét”.

Như vậy, cổ phiếu VNH của Công ty có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc nếu lợi nhuận sau thuế năm 2016 tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 là số âm./.

Hồng Quyên