Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 10 tháng năm 2021