đường bộ

Trạm thu phí đường bộ là tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Ảnh: Đức Minh

Theo đó, tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đủ tiêu chuẩn để ghi sổ kế toán là những tài sản có kết cấu độc lập hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định, thỏa mãn đồng thời cả 2 tiêu chí: có thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên; có nguyên giá từ 10 triệu đồng trở lên.

Dự thảo cũng hướng dẫn việc xác định nguyên giá tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Cụ thể: Đối với tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ hình thành từ đầu tư xây dựng, mua sắm thì nguyên giá tài sản là giá trị quyết toán công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Trường hợp tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được đầu tư xây dựng mới, hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng chưa được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán thì sử dụng nguyên giá tạm tính để ghi sổ kế toán.

Nguyên giá tạm tính trong trường hợp này được lựa chọn theo thứ tự ưu tiên sau: giá trị đề nghị quyết toán; giá trị xác định theo Biên bản nghiệm thu A-B; giá trị dự toán của dự án đã được phê duyệt. Khi dự án được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán, cơ quan được giao quản lý tài sản thực hiện điều chỉnh giá trị đã ghi sổ theo quy định của pháp luật về kế toán.

Đối với tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ hiện có trước ngày Nghị định số 33/2019/NĐ-CP của Chính phủ nhưng chưa thực hiện xác định giá trị để ghi sổ kế toán tài sản theo quy định tại Nghị định số 10/2013/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn, thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 29 Nghị định số 33/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ gồm: Đường và các công trình phụ trợ gắn liền với đường; cầu đường bộ và các công trình phụ trợ gắn liền với cầu đường bộ; hầm đường bộ và các công trình phụ trợ gắn liền với hầm đường bộ; bến phà đường bộ và các công trình phụ trợ gắn liền với bến phà đường bộ; cầu phao và công trình phụ trợ; trạm kiểm tra tải trọng xe; trạm thu phí đường bộ; bến xe; bãi đỗ xe; nhà hạt quản lý đường bộ; trạm dừng nghỉ; kho bảo quản vật tư dự phòng; tài sản gắn với hạ tầng thông tin, khoa học, công nghệ đường bộ phục vụ quản lý và giám sát giao thông (Trung tâm ITS); tài sản phục vụ hoạt động cứu hộ, cứu nạn giao thông đường bộ; các tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ khác theo quy định của pháp luật về giao thông đường bộ.

Đức Minh