Giải đáp vướng mắc này, Tổng cục Hải quan dẫn chiếu Điều 3 Thông tư 39/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có nêu: Người khai hải quan tự kê khai, tự xác định trị giá hải quan theo các nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Luật Hải quan, Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính trung thực của các nội dung kê khai và kết quả tự xác định trị giá hải quan.

Bên cạnh đó, Điều 25 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra trị giá kê khai để xác định dấu hiệu nghi vấn và thực hiện tham vấn.

Các mức giá tham chiếu tại các Danh mục hàng hóa nhập khẩu rủi ro về trị giá theo quy định tại Điều 22 Thông tư 39/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính không phải là giá tối thiểu như doanh nghiệp đề cập. Các mức giá chỉ là một trong những tiêu chuẩn để cơ quan hải quan quyết định việc kiểm tra, tham vấn trị giá hải quan.

Theo đó, đối với các tờ khai hải quan được cơ quan hải quan lựa chọn tham vấn trị giá hải quan thì khi tiến hành thủ tục tham vấn, người khai hải quan có nhiệm vụ xuất trình hồ sơ, chứng từ, tài liệu liên quan để chứng minh tính xác thực của trị giá do doanh nghiệp kê khai.

Trường hợp có đủ cơ sở bác bỏ trị giá kê khai thì cơ quan hải quan bác bỏ trị giá kê khai và xác định lại trị giá hải quan. Trường hợp không đủ cơ sở bác bỏ thì cơ quan hải quan chấp nhận trị giá kê khai của doanh nghiệp.